Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

VOV4.M’nông: Tiểu ban {ư rho\ do\ng Đại hội Đảng bộ n’gor Gia Lai tâl XVI, năm kan 2020-2025 ho\ [ư rơh hop mbơh g^t jru hvi, an [ư ăp nkô| nchrăp rho\ do\ng Đại hội ta nâm nău [ư tơm bah wa Châu Ngọc Tuấn- Groi Bí thư Rnâng kan Tỉnh ủy, Kruanh Tiểu ban {ư rho\ do\ng Đại hội. Wa Châu Ngọc Tuấn njrăng đă ăp kruanh rđău kan Văn phòng Tỉnh ủy dơi tâm pă rđău đă, [^t juet nsum lam le\ rngôch pah kan rho\ do\ng Đại hội; ăp rmôt rho\ do\ng an năch tât râng, ăp rmôt rho\ do\ng ta hội trường, jrô hop t^ng [ư jăp ăp quy định mpeh mông nar, ăp nău kan dơi tâm pă [ư. Wa Châu Ngọc Tuấn dăn đă kruanh ăp rmôt dơn [ư mbơh g^t jru hvi tâm pă nău kan na nê| an ăp nu^h lăp kan nsum tâm rmôt n’hanh ntru\t ntrôl, hăn uănh nău an t^ng [ư, mbơh, năn ngăch nkra ăp nkô| nău ntoh ndal./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương