Pơk uănh mông nar djăt: 6/12/2019

VOV4.Mnông: Ủy ban nhân dân n’gor Gai Lai mhe geh nău ntru\nh đă mpeh n’hao [ư t^ng ăp ntrong kan njrăng-rdâng duh phang mô to\ng dak, kơl an nău pah kan tuch tăm n’hanh [on lan rêh jêng khay wai năm 2019-2020. UBNd n’gor đă, kruanh UBND ăp nkuăl, nkuăl [on têh nt^m đă ăp ntu\k kan geh tât [ư t^ng ăp ntrong kan an tâm di đah nău ngăn ta ntu\k. ntu\k kan tuch tăm n’hanh hun hao [on lan ua\nh nđôi na nê| nău rgâl trôk nar mih sial, rnoh dak, duh phang mô to\ng dak, ngăch ndăn mbơh an ăp ntu\k n’hanh ntu\k kan geh tât, nt^m nti, kơl an ăp ntu\k [ư ăp ntrong kan njrăng, rdâng duh phang, mô to\ng dak, mât đăp mpăn rnoh dak to\ kơl an tuch tăm, [on lan gu\ rêh. Nt^m nti ăp ntu\k mbơh [ư nar sr^h tăm khay puh wai. Nt^m đă răng dăng nău rgâl mhe tơm tăm, n’hao nău do\ng ntil tơm tăm tâm rdâng đah duh phang.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng