Pơk uănh mông nar djăt: 10/1/2015

 

Ôi 9/1, ta ngih r[u\n 2/9 (nkuăl [on têh Pleiku) N’gor uỷ Gia Lai r[u\n cán bộ lam n’gor, ntru\nh nau kan năm 2015 “Nti\m nti n’hanh pah kan ti\ng nau ang ueh Hồ Chí Minh” mpeh nau mbơh ngăn, nau kan, rgop nsum đah [on lan, tâm boh ndâk njêng Đảng kloh ang nâp nâl. Đah nau kan nkoch mbơh rgop nsum đah lý luận n’hanh nau ngăn, ngăn lah nau ngăn ndâk njêng n’hanh mât neh dak tâm ăp rơh rgâl mhe, [ư nau ntru\nh Trung ương 4, gưl 11 “Du đê| nau kan jăch ndăn mpeh nau ndâk njêng Đảng a[aơ”. Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo-Kruanh Vụ lý luận chính trị Rnâng kan Tuyên giáo Trung ương ho\ mbơh tât ăp nu\ih râng r[u\n mpeh ăp nkô| :Nau blau gi\t ngăn n’hanh nau kan, tâm dăch đah [on lan, tâm rnglăp, ndâk njêng Đảng kloh ang, nâp nâl. Rơh r[u\n ko\ djăt nau ntru\nh bah Rnâng kan Tuyên giáo Trung ương nti\m tât nau kan nti\m nti ti\ng nkô| năm 2015. Bah nê, kơl ăp nu\ih gi\t lơn tât nkô| nau, nau đă bah kan nti\m nti gay jêh rơh r[u\n aơ si\t ntru\nh nti\m nti tâm nkuăl, ntu\k kan bah nơm ân geh săk rnglay lơn./.

                                                                                    BTV:H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương