Pơk uănh mông nar djăt: 26/11/2019

           VOV4.M’nông – {ư t^ng nău kan tâm rlong “Tahen nsum ti rdâk njêng nkual [on lan mhe”, ta lvang năm 2017-2020, ăp ntu\k kan tahen ta n’gor Gia Lai le\ dơn kơl an 35 xã. Ăp ntu\k kan le\ leo tâm rgop na nê| đah ăp ntu\k tâm nău ua\nh nđôi, ua\nh năl ăp nkô| nău kan, trong kan, nău kan, trong kan an tâm di đah nău dơi bâh ăp ntu\k gay ma kơl an nu^h [on lan geh nău dơi, ntop rdâk njêng [on, xã nkual [on lan mhe. Nkô| way nkoch tahen wa Hồ nar aơ, mpôl hên nkoch nău ngăcn ta nkuăl K Bang, n’gor Gia Lai. Aơ lah ngoăy tâm 5 nkuăl tơm mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe lam dak.

 

          Ta neh buh bah jay cấp 4 dôl dơi [ư, mô ru đah nău kan yơn wa Đinh Văn Vơi, [on Hà Đừng 1, xă Đăk Rong rhơn an g^t, đêt nar tay, rnăk wa mbra geh jay mhe. Rnôk aơ, ndơ [ư bôk năp bah jay le\ [ư geh rlău n’gul, bơi 10 cán bộ, tahen mpeh tâm Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ Binh 2, Quân Khu 5, dôl nsrôih gay jêh jay. Năm u\ch âk năm bah rnăk wa Vơi êp jêng nău ngăn. T^ng wa Vơi, rnăk wâl mpeh tâm rnăk ach o, m^n ndơ sa mô to\ng, jêng nău [ư jay nâp nâl lah du\t ngai, âk năm gu\ tâm jay mpir ja. Lap knơm geh nău kơl bah ngih dak, bah tahen ma rnăk wa dơi [ư jay:

          “Rnăk wâl gâp lah rnăk ach o, mô dơi geh [ư jay gu\ nâp nâl. Dơi Đảng, ngih dak uănh m^n n’hanh tahen le\ [ư jay, rnăk wâl gâp du\t lah ue\h n’hanh bah kơi aơ mbra nsrôih [ư sa hun hao wa\ng sa rnăk wâl”.

          Râng kơl [on lan [ư jay gu\, tahen Trương Hồng Thái, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5, an g^t, nô du\t lap rnôk dơi ntu\k kan đă hăn kơl [on lan. Ndrel gu\, ndrel [ư đah [on lan kơl tahen [on lan dăch deh. Săk nô nơm nti nsơm âk đo\ng rnôk hăn kan ngăn n’hanh nău răm bah nu^h [on lan lah nău răm bah ăp tahen kơt nô:

 “Du\\t lap an gâp n’hanh ntu\k kan rnôk dơn nău kan pah kan rgo\ jă năm 2019, uănh nal na nê| nău kan kơt nsrôih rnôk tât kơl kônh wa đăp mpăn nău rêh kơt [ư ăp jay mhe. Dơi kơl nu^h [on lan săk gâp du\t rhơn, nsrôih lôch jêh nău kan, di ngăch jêh ăp ntil ndơ du trong ngăch ngăn gay kônh wa đăp mpăn nău rêh”.

Ntrong leo tahen ndrel soan ndâk njêng thôn [on mhe dơi ăp ntu\k tahen ta nkuăl Kbang nsrôih [ư bah năm 2017 tât a[aơ. Đah hang rbăn nar pah kan, hang rmen prăk yor cán bộ, tahen ăp ntu\k kan rgop le\ kơl ndâk [ư mhe bơi 30 mlâm jay cấp 4, nkra tay n’hanh tr[n hang rbăn jay si tât ntu\k đăp mpăn. Ndrel đah ne\, ăp cán bộ, tahen kơl [on lan [ư trong, [ư ndơ dak kloh ue\h, mbuh bât dak, koaih rbông dak, ntu dak, kơt kơl, nt^m kônh wa [ư sa, hun hao pah kan jan sa.

Tât hăn kơl [on lan, Đại uý Lê Tấn Thành, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, sư đoàn 2, Quân khu 5, an g^t gayb pah kan rgo\ jă hăn jru, geh săk rnglăy, ntu\k kan le\ tâm rgop rjăp đah Ban Dân vận nkuăl uỷ Kbang kơt gưl uỷ, n’gâng kan ăp xă. Bah ne\, ntu\k kan ndâk njêng trong nchrăp na nê| t^ng gưl nău kan [ư tâm di đah nău geh ngăn:

{ư t^ng trong nchrăp bah Uỷ ban nhân dân n’gor Gia Lai n’hanh trong nchrăp [ư pah kan rgo\ jă bah Sư đoàn, ntu\k kan mpôl hên 100% uănh năl na nê| nău m^n, ntơm rdâk [ư trong nchră, ndâk njêng nsrôih an cán bộ tahen hăn [ư pah kan rgo\ jă kơl nu^h [on lan nkuăl Kbang ndâk njêng thôn [on mhe”.  

Kơl [on lan ndâk njêng thôn [on meh lah ngoay tâm âk nău kan rgo\ jă [on lan bah ăp ntu\k kan tahen ta Kbang, n’gor Gia Lai âk năm bah năp. Đah ăp nău [ư geh nkô| nău kơl kônh wa đăp mpăn nău rêh jêng, jêh ne\ kơl ăp xă, ăp [on lan ntơm dơi geh ăp rnoh ntil ndơ [ư ndâk njêng thôn [on mhe. Nău tâm ro\ng [on lan đah tahen ta [on tơm Anh hùng Núp nar lơ geh tay hăn ndrel rhăt jăp./.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng