Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

            VOV4.Mnông -Ôi nar naơ 2/6, UBND n’gor Gia Lai le\ geh rơh vơt tâm ngơi đah wa Ibnu Hadi-Đại sứ dơn kan le\ rngôch dak Cộng hoà Indonesia ta Việt Nam. Ta rơh vơt, UBND n’gor Gia Lai u\ch, bâh nău kan lah đại sứ dơn kan le\ rngôch dak Cộng hoà Indonesia ta Việt Nam, wa Ibnu Hadi tâm let năp tay mbra lah ntung njo, nău tâm rnglăp ăp doanh nghiệp, nu^h ntuh kơl ta ăp ntu\k bâh Indonêsia tât ua\nh, m^n ua\nh năl, ntuh kơl so\k do\ng nău dơi kan ta Gia Lai, ngăn lah ta ntrong kan u\nh nar mhe njêng, hun hao pâl nđaih n’hanh tuch tăm công nghệ mhe. Ta rơh tât khâl, wa Ibnu Hadi ton mbra lah nu^h tâm rgop, nta ăp nău dơh nơih gay ma ăp doanh nghiệp cà phê bâh Gia Lai tât ua\nh g^t, tăch ngluh cà phê tât ntu\k tăch rgâl Indonesia tâm ban kơt mbơh ăp nu^h ntuh kơl bâh Indonesia tât joi ua\nh g^t, tâm kơl ta Gia Lai.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng