Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.Mnông- Ôi nar 22/10, groi kruanh dak Đặng Thị Ngọc Thịnh tât râng n’hanh ntoh ngơi ta Đại hội tâm rlong ro\ng dak n’gor Kon Tum tal 8. tât râng đại hội rơh aơ geh rlău 300 đại biểu ndơn an rbăn ntu\k kan, nu^h kan ntoh lư tâm nău kan tâm rlong ro\ng dak n’gor Kon Tum tâm 5 năm ba năp. Ntoh ngơi ta Đại gội, groi kruanh dak Đặng Thị Ngọc Thịnh mbơh nău khlăy bâh nău kan tâm rlong ro\ng dak, kơp dơn, rnê âk n’gor Kon Tum tâm ăp năm ba năp le\ geh rgâl mhe nău kan tâm rlong  nkhôm rnê.

Ăp nău kan tâm rlong le\ geh njêng nău nsrôih, nău têh dăng, nău wa\ng sa hun hao rlău 9,13%/năm. Lam n’gor geh 28 xã geh tâm di đah nău mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe. Di rơh aơ, ta n’gor Kon Tum geh 3 nu^h geh kruanh dak pă an Huân chương lao động hạng 2, 3 nu^h geh pă Huân chương lao động hạng 3. Groi kruanh dak Đặng Thị Ngọc Thịnh pă an Uỷ ban MTTQ Việt Nam n’gor Kon Tum 320 rkeh prăk rgo\ jă ăp oh kon hoc ach o nti blău gơih nđơr lơn tâm nău nti.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương