Pơk uănh mông nar djăt: 4/1/2020

VOV4.M’nông: Bộ Y tế an g^t, tât nar 31/12 mhe aơ, Trung Quốc ho\ năl geh 27 nu^h ji môr ndal klơm soh mô g^t kloh nkô| nău, tâm nê 7 nu^h ji jru. Bộ Y tế Trung Quốc ho\ an [ư ăp trong mât kân nuh srê, lôch geh uănh năl bôk năp an saơ, ăp nu^h ji môr ndal klơm soh tă bah kaman yơn mô ho\ năl g^t na nê| nkô| nău. Du\t njrăng, ăp năm dăch aơ, ta Trung Quốc năl geh du đêt nu^h ji klach rvê, mhe ntoh kơt ji nuh srê A (H7N9), ji rnơl, ji môr ndal klơm soh mô g^t kloh nkô|. Ta năp nô nău dja, Bộ Y tế ho\ rđău đă nău groi nđôi lhăt nuh srê ta mpông n’har bri d^l gay nking nchăng nuh srê lăp tâm Việt Nam, nkre t^ng groi nđôi lhăt nô nău nuh srê nkoch bah lơ nê gay geh trong njrăng der tâm di./.

            Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương