Pơk uănh mông nar djăt: 17/9/2019

VOV4.M’nông: Ôi naơ, Groi Thủ tướng Chính phủ Vương Đình huệ geh nar pah kan đah rđau kan tơm bah n’gor Gia Lai mpeh nau hun hao văng sa rêh jêng. 8 khay rlau aơ, văng sa-rêh jêng bah n’gor Gia Lai lo\ geh rgâl mhe, neh  dak-rna njăng geh mât nâp, nau so\k soay ngih dak geh 3000 rmen, geh 67% nau nchrăp Trung ương jao.

Lam n’gor a[aơ geh 60 xã geh kơp dơn to\ng dơi [on lan mhe. N’gor ho\ jêh săm [u\t đă N’gâng kan tuch tăm ndrel hun hao [on lan kơp năl, mbơh Thủ tướng Chính phủ kơp dơn lah nkuăl [on têh Pleiku, nkuăl têh An Khê [ư jêh nau kan ndâk njêng [on lan mhe.

Lôch nar pah kan, Groi Thủ tướng ngăn ngên nkah ăp bôk nau kan nkra trong hoch dak Ia Mơr, ntuh kơl tât 3000 rmen yơn a[aơ ê geh neh gay ma to\ lah ê geh tâm di. Ăp nau jêr, ăp nau nkol tâm nau ntrơn 7.500 ha neh bri jêng neh tuch tăm tâm ntu\k [ư thuỷ điện aơ, u\ch ân Chính phủ geh nau r[u\n nchră gay geh ntrong kan, nau [ư ân tâm di./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng