Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Nchră ăp ăp trong nkra nking nchăng nuh srê ntưp rêng lam hvi ta ntu\k, {an rđău đă njrăng n’gang nu^h srê Covid-19 bah nkual [on têh Hà Nội dăn đă n’gâng kan dak si, ăp quận nkuâl rgum ôp uănh tay ăp to\ng lam le\ rngôch, ntrôl ngăch uănh năl mham PCR an ăp nu^h plơ\ s^t bah Đà Nẵng nklăp ntơm bah nar 15/7 tât 29/7. Nchih rgum an saơ, tât a[aơ Hà Nội ho\ so\k mham uănh năl, an gu\ [ah ngai êng 528 nu^h lah F1 bah ăp nu^h ji ta nkual [on têh. Le\ rngôch ho\ so\k mham uănh năl PCR, ho\ geh lôch uănh năl 486 nu^h (527 nu^h mô mpơl saơ ntưp, geh 1 hê nu^h mpơl ntưp lah nu^h ji 752); rlău 2900 nu^h F2 ho\ dơi an gu\ [ah ngai êng gay t^ng groi nđôi n’hâm suan ta jay. Đah pah kan ôp uănh tay ăp to\ng lam le\ rngôch nu^h plơ\ s^t bah Đà Nẵng, nchih rgum an saơ nkual [on têh ho\ geh rlău 100.000 nu^h plơ\ s^t bah Đà Nẵng. Rlău ma nê, ntơm bah nar 12/8 tât a[aơ, Hà Nội dơn 848 nu^h khan ta ntu\k tơm nuh srê Đà Nẵng plơ\ s^t. Ăp nu^h dja dơi an gu\ rgum êng ta nhih nti tahen mpeh Bộ Tư lệnh Thủ đô ta Sơn Tây.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương