Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2019

VOV4.Mnông:  Nar naơ 17/9, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam n’gor Dak Nông [ư rơh Đại hội tal 4 năm kan 2019-2024, đah nău tât râng bâh 250 đại biểu ngăn ndơn kan an rlău 176 rbăn mom ndăm tâm n’gor.

Đah nău ntơ pah kan “Mom ndăm Dak Nông ro\ng dak, hăn lor , m^n kan, lăp kan ndrel n’hanh hun hao”, năm kan 2019-2024, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam n’gor Dak Nông ua\nh năl mbra rdâk njêng tay leo [ư ntu\k kan jêng nâp dăng, rdâk njêng mpôl kan mom ndăm ro\ng dak, geh nău m^n kan di, dơn kan, âk nău tâm pêt tâm ro\ng, leo kan nti kan, m^n kan njêng nău kan. Ntu\k kan nsrôih, năm kan tay, gâl n’gor kơl du\t đê| lah 12 năm kan ntơm njêng n’hanh njêng nău rgâl mhe m^n kan an mom ndăm, mbơh nău, n^m nti njêng nău kan an rlău 30 rbăn mom ndăm, ua\nh săm ji, pă dak si mô so\k prăk an 3.500 nu^h/năm, pă an 2 rbăn đơn vị mham/năm, le\ rngôch gâl kan xã kơl an, kơl du\t đê| lah 1 hê mom ndăm.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng