Pơk uănh mông nar djăt: 24/7/2015


VOV4.Mnông: Măng nar 22/7, t^ng mông ta ntu\k, Quốc hội Hy Lạp le\ mbơh nău nchrăp luật rgâl mhe jêr jo\t tal 2 t^ng nău đă bâh ăp nu^h tơm rnon lam ntur neh, gay ma rgâl so\k rnoh kơl an 86 rmen euro. Yơn lah nău nchrăp luật aơ geh mbơh yơn âk nghị sỹ tâm đảng njôt kan Syria le\ nklăch phiếu dơm. Nău aơ an saơ nău tâm rkeh tâm ntu\k kan bâh đảng Syria njôt kan. T^ng nău nchrăp luật mhe aơ, Hy Lạp kanu\ng mât đăp mpăn an ăp rnoh prăk njoăl ba dâng 100 rbăn euro n’hanh do\ng ăp nău ntru\nh mhe an ntrong kan tư pháp dân sự bâh neh dak gay ma koh n’huch prăk kan. Chính phủ Hy Lạp an g^t, dak aơ u\ch ký du nău tâm ton nglâ| du\t mpeh bôk năi kan ndơ kơl đah ăp rnoh rnon ta năp nar 20-8 atay. Nar 20-8 lah mông nar nglâ| du\t gay ma Hy Lạp trok rnoh rnon 3 rmen 200 rkeh euro an ngân hàng trung ương châu âu, lôch ne\ dak aơ trok tay rnoh rnon 1 rmen 500 rkeh euro an ntu\k kan prăk kaih lam ntur neh ta khay 9 atay.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương