Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

VOV4.Mnông- Tổng thống Indonesia mhe geh ký nău ntru\nh mbrô 01 năm 2021 mpeh n’hao hun hao hao nău wa\ng sa ta nkual n’har bri ngih dak đah ăp dak    Malaysia, Timor Leste  n’hanh  Papua New Guinea. T^ng nău ncho\ng mbơh aơ, nu^h dâk bôk năp ntu\k kan mât ua\nh n’har bri ngih dak, kruanh n’gâng kan Nội vụ Indonesia, wa Tito Karnavian an geh leo mbơh du bôk nău pah kan gay ma n’hao hun hao nău wa\ng sa ta pe n’har bri. Na nê|, rdâk njêng ăp bôk nău kan ntrôl nău hun hao wa\ng sa ta nkual n’har bri Aruk, Motaain n’hanh Skouw gay ma ndơ\ ăp nău kơl kan rdâk njêng nău nchrăp so\k n’hanh do\ng tơm prăk ta nkual, nău nchrăp hun hao râng geh ta nkual n’hanh nău nchrăp bâh n’gâng kan ta nkual. N’gâng kan ăp ntu\k an geh nsrôih kơl an chính phủ Trung ương tâm nău ntrôl an ngăch hun hao bâh ăp nkual n’har bri đah ăp dak  Malaysia, Timor Leste n’hanh Papua New Guinea.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương