Pơk uănh mông nar djăt: 20/1/2020

          VOV4.M’nông Iran mbơh lor mbra uănh lah tay kan ndrel đah Ngih pah kan U|nh nar nguyen tử quốc tế (IAEA) lah ăp trong [ư mô tâm di ndơ\ geh bah nău ntru\nh bah ăp dak châu Âu pơk luh nău [ư mkra tâm pit tâm trôm nău tâm ton hạt nhân năm 2015. Kruanh Quốc hội Iran Ari Larijani nkoch kloh, lah ăp dak châu Âu yor du nkô| nău ne\, tă bah du trong g^t mô tâm di đah nău kơt do\ng trong [ư mkra tâm pit, dak Cộng hoà Islam mbra uănh lah tay đah ngih pah kan u\nh nar nguyên tử quốc tế. Ăp dak châu âu râng ký ton hạt nhân năm 2015, lah Anh, Pháp n’hanh Đức mhe  mbơh an pơk trong [ư mkra tâm pit dơi nkoch ta tâm ton. Njoăt hăn dơi nchroh mbơh jêng tât ăp nău [ư plơng tay hô lơn bah Iran.

 

           Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng