Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2020

    VOV4.M’nông: Nu^h rnoi mpôl đê| ta Tây Nguyên geh du\t âk ndơ sa mha êng, kơt ndơ sa bah n’hu muồng, lha bum blang, blân tăng, lha biăp, nku\r rbu\t djêl,…kônh wa hôm saơ kao rm^t bri mbra [ư jêng ndơ sa kah, âk dak jêng dăng an n’hâm soan đo\ng. A Sa Ly geh nău nchih nkoch mpeh ndơ sa bah rm^t bri.

            Lôch ăp tơ\ bôk khay mih, rnăk nô Ama Phi Ly ta buôn Jok, xã Ea H’Đing, nkuâl Cư M’gar, n’gor Dak Lak luh mir, jik kuaih, nchrăp srih tăm mhe. Tâm rnôk hăn luh mir, ăp nu^h tâm rnăk ndăn tôch ăp ntil biăp way bên sa tâm  bri, tâm nê geh kao rm^t bri.

            Ndơ\ du dông đâng kao rm^t bri du\t ue\h, wa Ama Phi Ly an g^t: Le\ khay wai, lôch ăp tơ\ mih bôk năm, kao rm^t bri hon jêng. G^t dơi nău way dja, jêng kônh wa nu^h Rđe ta buôn Jok tâm jă hăn joi, tôch ns^t, rao kloh, gâm sa.

            “Geh bar ntil kao rm^t bri, du ntil lah kao gu\r, du ntil lah kao n’glang, he dơn sa ntil kao gu\r dơm hôm ntil kao n’glang ri he mô sa tă bah păng [ô nt^t êng bah tơm rm^t. Sa kao rm^t bri dja he du\t dơh b^ch, săk jăn nđik, khu\ng klơm ăp ntil tâm ndu\l ue\h”.

            T^ng wa Ama Phi Ly kao rm^t bri dơi nu^h Rđe gâm jêng âk ntil ndơ sa n’hanh [\ư gâm du\t dơh ntơ. Rnôk hăn joi kao rm^t bri, s^t jay djăt ma he rao kloh, lôch nê gâm l^p dak mắm sa, mô lah he mbra dơi juh nsum n’hanh tuh kơi ntop tê| tay gir rsâm, boh, mbrăch, bôt ngot. Kao rm^t bri mbra dơi xào n’hanh poăch đah ka dak me mô lah ka khô tê| pot âk ntil ndơ, sa du\t kah.

            Wa Amí Hot, ta Buôn Jok, xã Ea H’Đing,nkuâl Cư M’gar, n’gor Dak Lak, an g^t đo\ng: kao rm^t bri mô dơn ue\h an săk kon nu^h, ma hôm lah ndơ sa [ư bah kao rm^t bri dơi nu^h Rđe uănh kơt lah ndơ sa kah khlay êng yor păng du\t mpêt, du năm dang du tơ\ tâm bôk khay mih dơm.

            “Sa kao rm^t bri du\t kah, gâp way gâm đah blân tăng, mô lah juh, lor bôk năp gâp ndjôt gâm gor lôch nê tê| đah ka khô, geh rnôk tâm juh đah tuh neh, juh đah ka khô, mô lah l^p đah dak mắm, dak boh mbrăch kah ngăn đo\ng”.

            Nu^h Rđe ta Tây Nguyên geh du\t âk ndơ sa mha êng, kơt ndơ sa bah n’hu muồng, lha bum blang, blân tăng, lha biăp, nku\r rbu\t djêl,…yơn kao rm^t bri lah du ntil ndơ sa mpêt khlay. Ăp tơ\ mih bôk năp, kônh wa ntơm hăn luh mir. Le\ ma nău kan o\ r’ah, yơn rnôk plơ\ s^t, sah anh bah kơi geh ăp ndơ sa kah khlay êng bah yôk bri, tâm nê kao rm^t bri dơn geh du tơ\ tâm rnôk dja tâm năm dơm.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng