Pơk uănh mông nar djăt: 18/10/2019

VOV4.M’nôngWa K’Đơn, deh năm 1973, ta thôn Lăng Cú, xã Gung Ré, nkuâl Di Linh, n’gor Lâm Đồng lah nu^h K’ho leo lor trong  kan wa\ng sa jăp blău dơi kônh wa tâm [on nsing nơm n’hanh kơt t^ng. Mô dơn [ư geh ndro\ng di an rnăk wâl, păng hôm tâm pă nău tă ơm g^t kan wa\ng sa an kônh wa tâm [on đo\ng, dơi kônh wa nsing nơm, dêh ro\ng.

 

Wơt mpôl hên tâm jay mhe [ư năm e khlay bơi 1 rmen prăk, wa K’Đơn nkoch: Năm mhe rlău rnăk wâl pơng geh 12 tấn rlăi bah 3 ha cà phê. Geh săk rnglăy aơ, lah knơm pơng g^t nti nău blău ơm bah râng rgum nchră, uănh nsong ntrong kan hun hao wa\ng sa bah ăp ntu\k ta n’gor Lâm Đồng, Dak Lak… n’hanh s^t kơt do\ng ta mir cà phê jay nơm. Đah ăp rnoh neh cà phê le\ ranh, pơng rgâl an tăm ntil cà phê ntil mhe kơt 138 (kuăl mhe lah TR4), Xanh lùn (TS5)… dơi rlong uănh tâm di đah trôk nar n’hanh neh ntu ta Di Linh, Lâm Đồng. Nkoch mpeh nkra rgâl cà phê đah ntil mhe săk geh âk, pơng rhơn nkoch:

 “Ntil mhe săk geh âk lơn nkôp đah ntil ơm, ntil ơm play jêt, jêng mô săk geh tâm ban, ntil mhe knu\ng 3 tơm cà phê he dơi geh du bao play, ntil ơm an tât 5 tơm mư geh du bao cà phê rlăi. Jêng an he rgâl ntil mhe gay tăm, ntop nkra rgâl. Ntil mhe tăm, he an ntuh kơl mât chăm nklăp năm taơ năm tal 2 lah geh bôk năp hô. 3,4 năm lah play ngăn. Le\ tăm cà phê an mât chăm mô dơi ntlơi knơm trôk nar, knơm bri dak, an cheh phân, mât chăm, to\ dak di kỹ thuật ri cà phê mư hun hao ueh, săk geh mư âk”.

Nkoch bri đah wa K'Đơn tâm wâl pơng ta thôn Lăng Cú, Gung Re

 

Mô knu\ng [ư cà phê, ba, ăp năm dăch aơ wa m^n joi n’hanh ntru\nh tăm tay macca, chè. Rnăk wâl wa dôl rlong tăm rlău 140 tơm geh 2 năm aơ, geh tơm le\ play bôk rah, geh tơm prêh 2, tât 3 mét. Ntop đah cà phê, chè, ba, ns^t geh bah rnăk wâl wa tâm năm bah năp geh rlău 500 rkeh prăk. Wa mpo\ng, nău blău ơm kỹ thuật n’hanh an nkoch đah [on lan, n’hanh gơih nt^m an kônh wa tâm thôn:

 “Khoa học kỹ thuật he le\ g^t mô nkoch an nu^h êng lah mô dơi. Nău he g^t he an nkoch mbra kônh wa thôn [on g^t, m’hâm [ư tăm an di, trong ntuh kơl di yan, [ư ba an kơt ne\ đo\ng, cà phê kơt ne\. Nău kơt do\ng khoa học kỹ thuật an di ue\h mơ geh. Kơt đah nău mât chăn tơm cà phê ri bôk yan an krih dak, yan wai an to\ dak, nkre to\ nkre cheh phân ri cà phê mư hun hao”.

Wa K’Đơn mô knu\ng lah nu^h tuch tăm blău bah thôn [on Lăng Cú, ma hôm lah nu\ih hăn lor tâm le\ rngôch ăp nău bah thôn [on, lah nu^h nsing nơm nău tâm rnglăp, ndâk [ư thôn [on văn hoá. Wa dơi kônh wa nsing nơm lah nu^h nsing nơm bah năm 2018. Bah năp ne\, wa le\ tă [ư đah mặt trận thôn, râng rsaih nkra nău rnôk tâm thôn [on geh nău mô ue\h mô lah geh nău tâm rkeh đah kônh wa tâm [on.

KĐơn đah ăp ndơ do\ng bah nu^h K'ho

 

T^ng wa, he lah nu^h dơi kônh wa nsing nơm ri an lah kônh wa wât nău ue\h, ntru\t nsôr kônh wa wât mô ho\ ue\h, rnê rhơn ăp kônh wa wât ueh, nta an nău tâm rnglăp kơp dơn ngoay tâm [on lan. Knơm ne\, âk rnăk kơt nti n’hanh [ư t^ng wa nsrôih [ư sa, rklaih ach o. Wa Bùi Văn Bảy, kruanh thôn Lăng Cú, xă Gung Ré, nkuăl Di Linh, n’gor Lâm Đồng uănh lah:

 “Jêh uănh nđôi, an lah mpôl hên uănh lah du\t prêh đah rnăk wâl pơng. Mô knu\ng ntrong leo mpeh tuch tăm blău ma hôm rnăk wâl ntrong leo [ư t^ng nău kơl bah Đảng n’hanh Ngih dak ta [on lan kơt nuih n’hâm ndâk njêng rnăk wâl văn hoá, thôn văn hoá, kơt ăp ntrong leo êng ta thôn [on”.

Hôm wa K’ Brổh, Groi Kruanh UBND xă Gung Ré, Dinh Linh, Lâm Đông ri m^n lah:

 “Rnăk wâl K’Đơn a[aơ râng tâm nău bah thôn [on du\t n’hâm. Rnăk wâl K’Đơn lah rnăk wâl [ư sa du\t blău, đah 3 ha neh mir ma geh 12 tấn cà phê, na nê| lah săk geh du\t âk nkôp đah nkual kônh wa rnoi mpôl đêt, nkual jru ngai. Rnăk wâl pơng knơm kơt do\ng khoa học kỹ thuật, săk geh âk kơt ne\, bah ne\ K’Đơn nt^m, đă lor lah kon sau tâm wâl, jêh ne\ lah kônh wa [on lan tâm thôn, nt^m kônh wa g^t trong [ư sa. Kon sau, kônh wa thôn [on uănh rnăk wâl K’Đơn lah rnăk ntrong leo tâm [ư sa”.

Thôn Lăng Cú geh 198 rnăk ri geh 78 rnăk nu^h K’ho, le\ thôn knu\ng geh 2 rnăk ach o. Tâm thôn mô geh nău tih rmanh nău rêh jêng kon nu^h. kônh wa tâm rnglăp, gơih [ư sa. Săk rnglăy aơ du gâl n’hâm soan nkoch trêng, ntru\t đă bah K’Đơn. Nău geh, âk bằng khen, yơn nău răm têh ngăn bah pơng lah saơ [on lan ăp nar rgâl mhe. Đah wa nău kơt nău rnăk wâl: “Ăp ntil nău he  an lah nu\ih ngơi ngăn, [ư ngăn bu mư djăt n’hanh [ư t^ng, lah mô kônh wa mô djăt he ôh”./.

          Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng