Pơk uănh mông nar djăt: 26/1/2019

 

VOV4.Mnông: Nô K’Giang, Bí thư Đoàn xă Mỹ Đức, nkuăl Đạ Tẻh, n’gor Lâm Đồng lah du cán bộ ndăm nu\ih Mạ du\t nuih n’hâm. Nô dơi kônh wa rnê rhơn kơt S^m H’Ling bah bri bâh dâng Tây Nguyên, djôt nău răm tât ăp [on lan n’hanh an ăp nu\ih, đah ăp nău [ư druh ndăm ntoh lư n’hanh ntrong kan kơl kon se rnoi mpôl đêt hun hao nti nsơm ueh.

 

            Nô K’Giang nkoch, lôch tốt nghiệp khoa Luật Đại học Đà Lạt, yơn nô u\ch plơ\ s^t [on tơm pah kan. Ta xã Mỹ Đức, đoàn viên tâm ne\ geh 124 nu^h, tâm ne\ nu^h rnoi đê| [on tơm ta ntu\k 34 nu^h. rhơn yor đoàn viên âk, yơn hôm nha geh nău rvê lah du\t âk ăp đoàn viên mô hôm geh hăn nti ma kanu\ng hăn pah kan [ư mir, tăm  tơm dâu mât ndru\ng gay ma kơl an rnăk vâl jêng geh ăp rơh tâm mâp rgum đoàn ta ăp thôn, [on, đoàn viên mô tât râng ăp nu^h.

            Kơt ne\, rlău 1 năm ba năp, K’Giang le\ m^n n’hanh mhâm [ư ta năp nău ne\? ơh nău gâp, K’Giang nkoch:

            Gâp nsrôih ntoh ngơi an tâm di t^ng bâr nu^h Yuan rnôk tam map đah ăp đoàn viên n’hanh rnôk mbơh ăp nghị quyết tâm ăp rơh r[u\n nchră gay ma ăp băl dơh djăt, dơh vât. Nău aơ kơt lah dơh, yơn he an nsrôih ngăn mơ dơi [ư.

            Lôch ne\, K’Giang m^n lah njêng nău kan kơl an kon hoc nu^h Mạ tâm nău nti n’hanh tiăr nti, du nău kan mhe ta nkuăl Đạ Tẻh.

            {ư t^ng nău kan, K’Giang le\ tât ta ăp rnăk rgo\ jă rnăk vâl mô dơi an oh kon nklơi nti. Nău dơh nơih bâh nô lah ngơi đah [on lan nơm, [on lan dơh vât, dơh djăt. Nău geh lah tâm bar năm aơ, Mỹ Đức mô hôm geh oh kon hoc nklơi nti.

            K’Giang mâp ăp nai nti, pă du pơh du tơ\ ta ăp măng nar prăm gay ma nti tay an ăp oh kon hoc. Nău aơ aơ geh mê| bơ\ kon hoc du\t rhơn.

            Êng K’Giang,ăp pơh pe măng tât ăp rnăk vâl gay ma tâm ngơi, tâm mbơh nău đah ăp oh mpeh nău nti, nkoch nău way ueh mpôl rnoi Việt Nam, tâm lịch sử rbăn năm, ăp mpôl rnoi le\ tâm rnglăp mât n’hanh rdâk njêng ngih dak, tâm ne\ geh rnoi Mạ, K’Ho bâh nơm. Nău nkoch nău way ơm gay ma nt^m nti nău ro\ng dak, ro\ng [on tơm, nău rhơn rnê mpôl rnoi nơm an ăp oh.

            Pe khay du tơ\, K’Giang tâm mâp ăp oh ta măng nar prao gay ma [ư tâm mâp tâm nđur ăp nău pâl rlưn way ơm kơt lah put măt nhup bê, pit măt goh gâr, njroh mprơ..

            K’Giang tât đah ăp oh đah nău tâm ro\ng bâh nu^h nô tâm rnăk vâl. N’hanh nău tâm ro\ng ne\ le\ kơl an ăp oh g^t vât âk.kanu\ng lôch n’gul năm nti, rlău jât oh kon hoc nti mô blău le\ jêng nti blău da dê.

            Nău kan bâh ăp  oh geh tâm bôk nău kan “Mpoh ang nău u\ch ro\ng kơl an kon hoc nkual [onlan rnoi đê|”, yor công an nkuăl Đạ Tẻh ntơm [ư. K’Giang nkre lah nu^h leo [ư bôk nău kan nkre lah nu^h ntơm njêng nău kan. Bâh nău nt^m nti bâh K’Giang, ăp oh tâm [on le\ g^t nti êng ta măng, mô hôm geh nău pâl ta trong, dak me kơt ntơm nơh. Rnôk i mô geh dơi tât, nô saơ klâng, u\ch tât ta Mỹ Đức pâl đah ăp oh jê| dâl.

            Đah nău kan đoàn thanh niên, ăp tơ\ rgum nsum, nô way [ư ndrel đah nkô| nău mbơh tơih trong kan nău kan bâh đảng, pháp luật bâh ngih dak. Mbơh tơih nău mât bri, mât kloh ueh rnoh dak, mât ueh nău văn hoá rnoi nơm…ăp rơh tâm rlong yor đoàn nkuăl leo [ư. Đoàn thanh niên ta xã Mỹ Đức le\ tât râng kơt tâm rlong vah duk, nchoăt, tâm rlong cán bộ đoàn blău..Đoàn xã Mỹ Đức le\ geh giải da dê.

            Tât a[aơ, nău kan ma K’Giang le\ dơi [ư ăp thôn, ăp [on rnoi đê| tâm nkuăl Đạ Tẻh do\ng n’hanh le\ dơi geh âk. Mô hôm geh nău bu ndăm gu\ rgum tâm lơh ta măng ta p^t trong pâl rlưn dơm. Âk nu^h g^t răk săm [u\t, ua\nh tivi, n’hao nău g^t vât.

            Ăp nău kan ma K’Giang le\ dơi [ư geh nu^h leo kan gâl kan ba lơ ua\nh rnê du\t âk. Wa Nguyễn Dũng- groi kruanh UBND xã Mỹ Đức ua\nh năl: K’Giang kơt nai nti blău, nti nău ngơi Yuan an ăp oh bâh 8 tât 12 năm deh, hôm ê ho\ g^t blău vât ngơi, a[aơ le\ du\t blău. Nô hôm nha nti an ăp oh [ư toán. Bài i jêr, nô điện thoại đă nai nti tât. K’Giang ua\nh nău aơ lah nău rhơn bâh nơm.

            Bu ranh [on K’Tỏi ta xã Mỹ Đức, r^ mbơh. K’Giang lah cán bộ bâh wa Hồ. păng ndrel đah nai nti nti rplăy s[ bah dih mông nti an kon se. păng ndrel đah cán bộ đă [on lan mô dơi su bri, [ư mir, mô nhup pănh mpa bri. [on lan le\ djăt t^ng păng n’hanh cán bộ hôm.

            A[aơ K’Giang ndrel đah i ur n’hanh bar hê kon bu ur rêh ndrel đah mê| bơ\ păng. Le\ môngpah kan, nii ndrel đah ur kon mat tăm rlău 2 ha điều n’hanh mir tơm sa play bâh rnăk vâl. Nô le\ mô rlu g^t do\ng khoa học kĩ thuật tâm nău pah kan jan sa gay ma mât chăm mir tơm an geh săk rnglăy đăp mpăn wa\ng sa.

            Năm aơ, K’Giang mhe rlău pe jât năm deh. Nô le\ rhơn geh lăp Đảng bâh năm 2016. [on lan ta ntu\k nt^t nô kơt lah s^m H’Ling bah bri yôk Tây Nguyên, ntil s^m mô rêh êng. Ntil s^m jê| mô geh âk mau yơn ndrău du\t têh n’gloh lam bri kro\ng têh hvi, ns^t nău ueh răm tât ăp [on lan n’hanh ăp nu^h.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng