Pơk uănh mông nar djăt: 10/1/2015

            


            Ntơm bah kăl e, nău nkoch mpeh bok khăn Piêu bah nu^h Thái dơi nkoch tâm bah kơt nđơn yău, geh du\t âk nău nkoch, âk nău mpr^ng mprơ, ro\ nău nkoch mpeh khăn Piêu. Tâm ăp nău nkoch nê, rgum le\ rngôch nău tâm lăp nsum, blău ti kan, jăp gơih bah nu^h bu ur Thái. khăn Piêu jong 1,2m, dơi cheh tanh ma brai mbli. Do\ng gay ma cheh tanh ndrang bok lah ăp rse I du\t ue\h, âk gu\r, ư\r, ônh êr dơm. khăn Piêu mô dơn geh rnoh khlay an ue\h măt uănh, njêng nău ue\h an ndơ nsoh, hưng ntơr ue\h rup nsum bah nu^h bu ur Thái, ma păng hôm lah 1 blah bok gay uănh năl bu ur nê jăp gơih blău ti kan đo\ng lah mô, yor gay ma njêng luh du blah bok khăn Piêu ân [ư rlău âk gâl, ân geh âk mông na nar, [ư du\t na nê|, ntơm bah tăm dêh mbli, rui brai, cheh tanh bok, nhom, ih sơh bok…Ăp nu^h bu ur Thái lor rnôk hăn s^t jay sai ân [ư ntơm bah 20 tât 30 blah bok. Rnôk tâm nđăp bah nu^h Thái, bok khăn Piêu lah ndơ khlay gay ma wer po wa n’hanh oh nô kônh wa mpeh sai. Rnoh âk bok khăn Piêu lơn ma âk lơn ma an saơ nău jăp blău bah kon [ăn. Du hê bu ur Thái mbra hôm geh keh rkăp tâm nău n’gon trău, yơn mô dơi lah mô g^t cheh tanh bok khăn Piêu. Wa Lù Thị Chung- Bản Bó phường Chiềng An nkual [on têh Sơn La an g^t:

            “{ư du blah bok khăn Piêu dja hăr blău ri nklăp 15 năm deh, yơn kon se ri ân nti ntơm bah 12- 13 năm deh. Bok khăn Piêu dja du\t geh nkô| khlay đah nu^h bu ur Thái lor rnôk s^t hăn jay sai, mpơl nuih n’hâm bah kon [ăn đah po wa me bơ\ sai. Nt^t kơt bu mbra do\ng bok khăn Piêu gay an u che păn an duh răm. Bok khăn Piêu bu do\ng le\ ma năm, rnôk hăn kan, rnôk hăn pâl, bu [ư ndơ tâm ban nsum”.

            Ăp bu ur Thái ăp nar o\ r’ah đah nău kan mir ba, rnôk geh mông nar ru lah khân păng an nău kan cheh tanh rui brai, yor kơt nê|, ăp trong brai ma khân păng cheh tanh ndrang rup kalơ bok hôm ndjôt nău ro\ng [on tơm neh dak, lo\ kan ăp nar, nê hôm lah nău m^n jăp gơih, way pah kan…, gay cheh tanh ndrang rup du mblâm bok khăn Piêu, lah ngăch ân roh 8 tât 10 nar đo\ng. Rnôk cheh rup ndrang nu^h bu ur Thái ân g^t uănh tâm ntil Piêu, g^t năl bôk tơm bah rup ndrang. Lor rnôk cheh tanh ndrang. Piêu Thái mô di [ư rup ndrang le\ rngôch lam bok păng, ma dơi rgum rup ndrang ta bar bôk. Oh Lường Thị Thu- Bản Bó phường Chiềng An nkoch:

            “Bok khăn Piêu geh nkô| du\t khlay, rơh kơn mpôl hên way dơi u che, nt^m nti trong cheh tanh rup ndrang đo\ng. Gâp mpo\ng u\ch đah êng gâp n’hanh rơh kơn mom ndăm lah nsum mbra way dơi mât ndray ăp nău ue\h văn hoá way ơm bah rnoi nu^h Thái he, mbra mô an nău way ơm roh hêng”.

            A[aơ way sa ntu\k tăch rgâl hun hao, bok cheh tanh, khăn Piêu le\ geh măt ta lam ăp ntu\k tăch rgâl, mô dơn nê păng hôm geh âk nu^h ta nkual [on têh têh u\ch rvăt do\ng đo\ng. Bản Thèn Luông nkuâl Yên Châu le\ dơi nkuâl quy hoạch jêng [on pâl nđaih, nơm geh kơt nê|, n’gâng kan cheh tanh way ơm dơi rdâk [ư tay n’hanh hun hao đo\ng. Yơn lah, Thèn Luông lah 1 tâm rnoh du\t đêt [on blău cheh tanh dôl ma mât uănh rdâk [ư tay ta Sơn La dơm./.

                                                                                                            BTV:Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương