Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

VOV4.M’nông: Tâm ăp năm dăch aơ, pâl nđaih Kon Tum geh nău hun hao đăp mpăn, r^ng geh âk năch hăn 30%/năm; năm e nơh geh tât 450.000 tơ\. Ăp trong leo, ntu\k rgum pâl nđaih buăt nthoi đah nkual [on têh Kon Tum đah Nkual pâl nđaih bri dak Măng Đen, Nkual wa\ng sa mpông n’har bri Bờ Y,…n’hanh âk ndơ geh [ư pâl nđaih ta n’gor dơi rgum mât do\ng. Nău buăt nthoi pâl nđaih đah ăp ntu\k tât dơi n’gor n’hanh công ty pâl nđaih uănh khlay di rnoh đo\ng, nkre njêng nău âk mpưm bah ăp ntil ndơ pâl nđaih tâm ăp trong leo hăn, nkre rgop n’hao jo\ gu\ bah năch pâl nđaih ta n’gor đo\ng, ntru\t nsôr ăp n’gâng kan rho\ do\ng hun hao, n’hao nău geh an nu^h [on lan./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng