Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

  VOV4.M’nông: Nkhêp geh nar kon se lam ntu\r neh 1/6 n’hanh khay kan an kon se năm 2020, ta n’gor Kon Tum [ư âk nău kan mât chăm an kon se jê| geh nău rêh jêr jo\t. Ôi 1/6, ta nkual [on têh Kon Tum, 120 kon se geh nău rêh jêr jo\t ta n’gor  Kon Tum ho\ râng bôk nău kan tâm nđu\r “kon se geh nău rêh jêr jo\t ntoh lư” tâl 2  năm 2020.

Bôk nău kan tă bah Mpôl mât njrăng nău dơi kon se n’hanh Mât kơl nu^h quet nte [ư gay mpư rnê ăp kon se geh nău rêh jêr jo\t, quet nte nsan hao tâm nău rêh n’hanh nkah g^t ăp mpôl, ăp nu^h ho\ kơl, nsrôih râng nuih n’hâm kơl êng. Bah năp nê, nkhêp geh nar kơl an kon se năm 2020, ta n’gor Kon Tum [ư âk nău kan mât chăm an kon se jê| geh nău rêh jêr jo\t, kơt: pă rlău 800 nklâm ndơ an kon se ta xã n’har bri Sa Loong, nkuâl Ngọc Hồi; Bôk nău kan rhơn Tết kon se an 130 kon se geh nău rêh du\t jêr jo\t, tâm nê geh 80 kon se lah oh kon đơi n’hanh 50 kon se quet nte./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng