Pơk uănh mông nar djăt: 15/11/2019

VOV4.M’nông: Lo\ bôk rơh hăn kan ta neh dak Hàn Quốc, rmôt hăn kan bah n’gor Kon Tum ho\ tât khâl ndrel pah kan đah ntu\k kan tâm boh kan nsum Tuch tăm Hồng Sâm n’gor Joenbuk. Wa Sin In Soung-Kruanh rmôt tâm boh nau kan nsum tuch tăm Hồng Sâm ân gi\t, ntu\k kan aơ u\ch geh nau tâm boh đah ntu\k [ư nau kan tuch tăm bah n’gor Kon Tum tâm nau hun hao ăp ntil tơm dak si geh nsum ma nhau ê nkra ndrel leo tăch.

Ti\ng nau ký ton, bar ding ân tâm di mra n’hao nau tâm boh kan nsum đah nau tâm ryơk nsum, kơl an tâm nchră lam ntur neh mra n’hao nau kan tâm boh tâm ryơk nsum, tâm nchră đah dak ba dih geh tât nau kan hun hao nau hun hao bah nau kan tăm tơm công nghiêp sâm, nhân sâm tâm, nau gi\t lơn ndrel tâm ryơk lơn nau khlay gay ntru\t dăng nau geh jêng nsum ndrel tâm boh nau kan mi\n rvê hun hao gay n’hao nau dơi tâm dak ba dih bah sâm, nhân sâm./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng