Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2020

VOV4.Mnông-T^ng nău mbơh bâh ntu\k kan tơm prăk n’gor Kon Tum, [ư t^ng nău kan so\k tơm prăk ta ntu\k 5 khay bôk năm 2020 bâh ta ntu\k kanu\ng geh 31,1% nău nchrăp geh, nău geh ta ntu\k tâm n’gor kanu\ng geh 20,6% nău nchrăp, đê| lơn đah nău nchrăp ma HĐND n’gor pă an lah 41,6%. Ta năp nău aơ, UBND n’gor Kon Tum dôl mbơh [ư nău koh n’huch, do\ng nkrem, mplơ\ so\k tay rnoh prăk ê ho\ geh mbơh [ư n’hanh ê ho\ geh an pă tâm nău nchrăp năm 2020. T^ng ne\, ăp ntu\k kan, n’gâng kan do\ng mpêt nkrem an ngăch [ư mô lah rlu ăp nău pah kan du đê| rnoh prăk do\ng mô nă khlăy, do\ng mpêt nkrem prăk vơt năch, r[u\n nchră, tâm nchră, mbơh nău ntuh kơl, tăch rgâl, rvăt năp drăp ndơ ê ho\ di khlăy do\ng, ăp nău way do\ng [a [ơ ê ho\ ngăch ndal.

  Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng