Pơk uănh mông nar djăt: 29/6/2020

VOV4.Mnông-  {ư t^ng bôk nău kan mât rbăy n’hanh hun hao nău kan wa\y ơm tâm ăp mpôl rnoi đê| ta ntu\k ta n’gor Kon Tum, bâh năm 2017 tât a[aơ, UBND n’gor pă an bơi tât 2 rmen 300 rkeh prăk gay ma Ban dân tộc n’gor leo [ư t^ng nău kan. Bâh ne\, âk nău kan way ơm kơt lah [ư ndrănh yăng, tanh tôk, tanh cheh..geh mât rbăy n’hanh hun hao. Bâh nău kan mbơh [ư, tât a[aơ, Ban dân tộc n’gor rdâk njêng geh 9 băng, đĩa mpeh nău pah kan 9 nău kan way ơm kơt lah ranh cheh, tanh tok, tiăr loih, n’gon ndrănh yang, trah rup, [ư na, [ư mbuăt rlet way ơm, [ư lôk duk ma si, [ư mon uk”, nkre lah kơl ngăch an nău kan tanh cheh bâh rnoi Rơ Măm n’hanh bâh rnoi Hrê mbra geh roh rui, mô geh mât. Na nê| lah le\ geh [ư âk jrô nti nău tanh cheh an ăp rnoi Rơ Măm, Hrê, pă an 350 rpaih mâng tanh an ăp rnăk geh nău pah kan tanh cheh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng