Pơk uănh mông nar djăt: 9/8/2019

VOV4.Mnông – Bah bôk năm tât a[aơ, n’gor Kon Tum djôt dơn 517 nu\ih ntưp duh rtoh trong mham đah 203 ntu\k. Nkôp đah ăp n’gor nkual Tây Nguyên, rnoh nu\ih duh rtoh trong mham bah n’gor Kon Tum đêt ngăn n’hanh mô ho\ geh nu\ih kh^t. Nău aơ knơm n’gor le\ ơm nsrôih [ư ăp trong rchăng n’gang srê. Na nê|, lam n’gor le\ [ư geh 35 rơh puh dak si nkh^t măch, bơi 400 rơh puh dak si tu dak, rhai dak. Ăp xă, nkuăl têh du khay hăn puh du tơ\, ăp thôn/tổ dân phố [ư du tơ\ du pơh nkh^t tu, rhai dak. Lam n’gor Kon Tum ndâk njêng rlău 700 rmôt hăn [ư răk ntu\k ntô gu\ âm, nkh^t tu, rhai dak. Nău kan dak si uănh tay, mât nău [ư bah 2 rmôt rchăng n’gang srê gưl n’gor n’hanh 20 rmot gưl nkuăl gay ơm rdâng, mkra ntu\k nuh srê. Trong kan nkoch trêng, mbơh nu nău, rgo\ jă [on lan ơm rchăng n’gang duh rtoh trong mham dơi uănh khlay, ngăn lah nău răk rao ntu\k ntô gu\ âm, nkh^t măch, nkh^t tu, rhai dak.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng