Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2019

VOV4.M’nông: Gay đăp mpăn mât njrăng trong rse điện, njrăng n’gang nău tât rmoh rmanh điện tâm [on lan, n’gâng kan Điện n’gor Kon Tum dôl an [ư pah kan nkoch trêng nkre đah đăp mpăn lam rêh jêng kon nu^h ta ăp nkual rnoi mpôl đê| tâm n’gor. N’gâng kan Điện n’gor Kon Tum tât t^ng thôn [on do\ng âk trong nkoch trêng, kơt nkoch trêng ma mbung, an rup uănh saơ, phăt lha si [u\t…Kơl nu^h [on lan dơh wât, dơh nkah, dơh kơt t^ng.

Ndrel đah nău kan nkoch trêng, n’gâng kan Điện ta n’gor nt^m nti nu^h [on lan trong do\ng ntru\p điện geh nău dơi tam n’hanh mpêt nkrem điện năng đo\ng. Mhe aơ, n’gâng kan Điện n’gor Kon Tum ho\ rdâk njêng 5 mblâm jay tâm ro\ng, pă an ntil tơm dak si, [ư 18 mblâm jay ăch chrach…đah le\ rngôch rnoh khlay rlău 200 rkeh prăk pă an nu^h [on lan./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng