Pơk uănh mông nar djăt: 17/9/2019

VOV4.Mnông – Bah năm e tât a[aơ ji ndâr pưm ko ntoh plơ\ tay ta n’gor Kon Tum n’hanh 2 nu\ih le\ kh^t yor geh nău ji. Tâm khay 8 mhe rlău, geh 4 nu\ih bah 11 tât 26 năm deh ta 2 xă Đăk Ui n’hanh Ngọc Réo, nkuăl Đăk Hà hăn lăp ngih dak si Khoa Y học Nhiệt đới, Ngih dak si đa khoa n’gor Kon Tum săm yor ntôn ji ndâr pưm ko. Ăp uănh năl mhe jêh ne\ bah Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên m^n lah le\ 4 nu\ih ji aơ ntưp đah kaman ndâr pơm ko. Nău rvê lah ji ndâr pưm ko dơi [ư âk nău ji klach an nu\ih ji, kơt ji trong play nuih, rgâl ji âk trong rse thần kinh… jêng tât kh^t5 nu\ih tâm đêt nar ngăn, nău kan dak si n’gor mô dơi săm tam an nu\ih ji yor mô geh huyết thanh rchăng n’gang kaman ndâr pưm ko.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng