Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

VOV4.Mnông:  Ta Quảng Trường nklang nkuăl Kon Plông, rnâng kan yor nău ueh mhe bâh bu ur n’gor Kon Tum [ư rơh rgo\ jă khay pah kan yor an nău đăp mpăn tâm ban bu ur bu klô n’hanh njrăng tâm lơh tâm janh đah bu ur bu klô năm 2019. T^ng nău nchrăp, khay pah kan năm aơ geh rgo\ jă ta lam n’gor bâh nar 15/11 tât 15/12/2019 đah âk nău kan tơm: ntu\k [ư rơh rgo\ jă khay pah kan, leo [ư rơh mbơh tơih rgo\ jă ăp bôk nău, nău mbơh n’hanh nău kan bâh khay pah kan ta ntu\k kan mbơh nău mhe ntoh rup ntoh ngơi ta ntu\k, ta ăp trang thông tin điện tử bâh ăp ntu\k kan, n’gâng kan, mpôl kan, mbơh tơih nău kan so\ng dăng, leo [ư ua\nh nđôi mpeh nău [ư t^ng tâm ban bu ur bu klô ta ăp gâl , ăp n’gâng kan…Gay ma n’hao nău g^t vât bâh cán bộ, công chức, viên chức n’hanh [on lan mpeh tâm ban bu ur bu klô n’hanh njrăng tâm lơh tâm janh đah bu ur bu klô. Aơ lah rơh gay ma ăp gâl kan, n’gâng kan n’hao nău pah kan nt^m nti nău g^t vât, nău mât êng săk nơm, njrăng nău tâm lơh an bu ur n’hanh oh kon se.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng