Pơk uănh mông nar djăt: 28/8/2020

            VOV4.Mnông: N’gor Kon Tum geh rlău 283 rbăn nu^h lah [on lan rnoi đê| tâm ban dah rlău 53% rnoh nu^h ta n’gor. Gay ma nău kan njrăng rdâng nuh rsê duh rtoh trong rse mham, ndâr pưm ko n’hanh Covid-19 geh săk rnglăy, ndrel đah mpôl cán bộ n’gâng kan dak si, ăp kruanh thôn, bu ranh [on, nu^h geh nău knơm n’hanh n’gâng kan ta ntu\k le\ n’hao ueh nău kan bâh nơm ta nău mbơh tơih n’hao nău g^t blău kơl an nu^h [on lan njrăng rdâng nuh srê.

 

            Bơi tât 1 khay aơ ăp nar kơt ne\ da dê, nô A Tú, kruanh thôn [on Kon Bỉ, xã Đăk Tờ Lung, nkuăl Kon Rẫy tât ăp rnăk vâl tâm [on gay ma mbơh tơih rgo\ jă an [on lan g^t nău njrăng rdâng nuh srê. Bâh geh nău mbơh aơ ma kruanh thôn A Tú mbơh tơih, 78 rnăk [on lan bâh [on le\ geh g^t ntu\k geh srê ndâr pưm ko, duh rtoh trong rse mham n’hanh an geh n’hao nău kan njrăng rdâng nuh srê Covid-19. ndrel đah cán bộ n’gâng kan dak si ta ntu\k, kruanh thôn, bu ranh [on, nu^h geh nău knơm bâh [on Kon Bỉ le\ geh âk nău tâm rgop ta nău mbơh tơih kơl an nu^h [on lan n’hao nău g^t vât n’hanh g^t trong njrăng rdâng nuh srê. Nô A Tú, kruanh thôn [on Kon Bỉ, xã Đăk Tờ Lung, nkuăl Kon Rẫy, an g^t.

            “Đah săk nơm lah kruanh thôn hăn rgo\ jă mbơh tơih [on lan, xã pă an thôn bok văn mbung gâp le\ pă le\ an [on lan. Rnăk 5 nu^h r% 5 bok văn mbung. Rnăk 4 nu^h r^ 4 mblâm. Đă nu^h têh hăn bah dih lah geh nău khlăy dơm. Hăn pah kan ta mir ba der rgum âk nu^h. rnôk geh nu^h êng tât an geh mbơh đah ntu\k kan têh”.

Mpôl hăn mbơh tơih njrăng rdâng nuh srê xã Ngọc Wang, nkuăl Đăk Hà

            Nău ngăn an saơ ta bơi tât 600 [on mpôl rnoi đê| bâh n’gor Kon Tum bâh ăp kruanh thôn, bu ranh [on, nu^h geh nău knơm lah ăp nu^h kan mbơh tơih dêh dăch đah nu^h [on lan, dăch rnăk vâl ngăn kơl an [on lan tâm ntu\k rêh jêng nău mhe. Wa Nguyễn Văn Niệm, kruanh UBND xã Ya Xiêr, nkuăl Sa Thầy an g^t, bâh geh rmôt kan aơ n’gâng kan xã le\ đă mât ua\nh ueh ăp nu^h s^t bâh nkual geh srê Covid-19.

            “Cán bộ ta thôn [on dăch dêh đah [on lan, dăch jay rnôk geh nu^h [on lan s^t lah geh g^t dăch dâl. Dăn đă ăp nu^h [on lan ne\ tât ta Trạm y tế mbơh tơih n’hanh [ư ăp ntil săm [u\t mât ua\nh y tế dâl. Gay ma n’hao nău g^t vât bâh nu^h [on lan njêng rmôt kan, mpôl kan hăn ju\r ta ntu\k kan mât ua\nh mbơh tơih nău kan. Ngăn lah nu^h [on lan geh an gu\ nkhah êng ta jay [ư t^ng răng dăng gay ma mô an geh cán bộ thôn lôch ne\ đảng viên tât ta jay mbơh tơih nău kan mât ua\nh mhâm [ư an geh săk rnglăy”.

Cán bộ xã Ya Siêr nkuă Sa Thầy nt^m [on lan do\ng bluezone ngăch g^t nu^h ntưp srê Covid-19

            Gay ma nău kan njrăng rdâng 3 ntil nuh srê ta nkual rnoi đê|| an geh săk rnglăy, ndrel đah n’hao ueh nău kan bâh ăp kruanh thôn, bu ranh [on, nu^h geh nău knơm, n’gâng kan ăp xã bâh n’gor Kon Tum an geh [ư âk nău mbơh tơih rgo\ jă gay ma kơl an [on lan “dơh saơ, dơh djăt, dơh vât, dơh kahg^t n’hanh dơh [ư t^ng”.

            Tât ăp [on tâm ăp nar aơ geh saơ pa nô, áp phích, nău nchih mbơh tơih an n’gâng kan y tế, n’gâng kan, ntu\k kan pla ta ăp ntu\k âk nu^h [on lan hăn nsong. Ndrel đah ne\ ăp xã hôm nha geh do\ng loa ntoh ngơi, njêng mpôl kan mbơh tơih hăn ta ăp ntu\k do\ng loa ntoh ngơi tât ăp thôn, [on mbơh tơih nău njrăng rdâng nuh srê an [on lan. Nkô| nău mbơh tơih geh nchih mbơh tâm di đah nău g^t nău mhe đah ăp nu^h.wa A Trúc, groi kruanh UBND xã Ngọc Wang, nkuăl Đăk Hà an g^t.

            “Bâh ntơm geh ăp nuh srê geh ta ntu\k le\ leo kan mbơh tơih, rgo\ jă nu^h [on lan [ư ueh ngăn lah nău mât kloh ueh ntu\k gu\ rêh gay ma njrăng rdâng nuh srê. Mbơh tơih rgo\ jă đah ăp ntrong kan kơt lah mbơh tơih ma mbung, n’ha đaih. Xã le\ geh njêng mpôl kan mbơh tơih ăp ntu\k đah loa têk ăp ntu\k ta ăp thôn ta xã. Ăp cán bộ văn hoá xã le\ nchih mbơh nkoch trêng ăp nău mbơh tơih mpeh nău ngăn ta ntu\k nu^h [on lan geh g^t vât n’hanh dơi g^t. bâh ăp rơh mbơh tơih rgo\ jă kơt aơ le\ rngôch ăp nu^h [on lan geh g^t du\t ueh n’hanh nău nuh srê tât a[aơ ê ho\ geh nău jêr”.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương