Pơk uănh mông nar djăt: 17/9/2019

VOV4.M’nông: Kêng măng ntri (16/9), ta Jay Quốc hội, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân wơt dơm Chánh án nhih phat dôih gưl têh Singapore Sundaresh Menon leo hăn khâl Việt Nam. Kruanh Quốc hội lah rjăp, Việt Nam- Singapore tâm pă âk nău u\ch geh nsum, le\ mpeh nău têh jo\ n’hanh wa\ng sa.

Đảng, Ngih dak n’hanh [on lan Việt Nam way uănh khlay, mât ndray n’hanh hun hao tâm boh đah Việt Nam n’hanh Singapore. Bar ding mât tay, n’hao dăng  tâm mâp gưl têh, ăp gưl n’hanh tâm nđu\r [on lan, an [ư mbro, geh nău tam ăp nău way tâm boh bar ding, gay mô rlu rdâk tay tâm boh jo\ jong. Quốc hội Việt Nam way u\ch t^ng ăp nău kan rgâl ue\h tư pháp bah lam trong kan nhih phat dôih [on lan; ntru\t nsôr nhih phat dôih [on lan gưl têh n’hao dăng tâm nđu\r, tâm kơt nti nău tă ơm g^t kan đah nhih phat dôih ăp dak lam ntu\r neh, lơn lah ăp dak tâm nkual ASEAN, tâm nê geh Singapore./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng