Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

VOV4.Mnông- Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình mhe geh rơh tâm mâp  trực tuyến đah Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Wa Tập Cận Bình lah na nê|, đah nău kan lah Uỷ viên rnâng kan bâh Hội đồng bảo an Liên hợp Quốc, Trung Quốc kơl an Liên hợp Quốc n’hao nău kan hạt nhân tâm ăp nău kan lam ntur neh. Wa an lah, nuh srê Covid-19 le\ [ư ntoh luh âk nău mhe, yơn hôm mô geh ngai êng đah ăp nău geh tât đăp mpăn n’hanh hun hao.kruanh Trung Quốc an lah, nuh srê le\ [ư an ăp nău mô hôm geh tam di. Lam ntur neh kanu\ng geh du ntrong kan lam ntur neh du ding yor Liên hợp quốc [ư tơm khlăy n’hanh du nău way tơm tâm nău tâm boh lam ntur neh so\k Hiến chương Liên hợp quốc [ư nău kan tơm khlăy.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương