Pơk uănh mông nar djăt: 3/12/2020

VOV4.M’nông: Rmôt tâm boh nau kan nsum Lâm Đồng mhe tâm rgop nsum đah N’gâng kan Tuch tăm ndrel Hun hao [on lan Lâm Đồng [ư tâm nchră “Nau kan tâm rgop tâm boh nau kan nsum tuch tăm ndrel ntu\k kan tăch rgâl ti\ng nau geh jêng”. Tât rnôk aơ, lam n’gor Lâm Đồng hun hao 145 nau kan tâm rgop nsum đah 66 ntu\k kan têh, 21 ntu\k tâm tuch tăm đah 90 ntu\k kan tâm n’gor, rgum geh 15.800 rnăk [on lan râng.

Tâm nê, rgop tuch tăm, ê nkra ndrel tăch ăp ntil tơm tăm đah 131 nau kan, nau mât rong ndrel mât rong tui ka đah 14 ntu\k. Ntoh ngăn kơt ntu\k tâm boh nau kan Sunfood Đà Lạt tâm rgop nsum đah nklăp 200 rnăk [on lan Đà Lạt ndrel ăp nkual êp nê, nkra 100 ha byăp VietGAP pă ân 170 ntu\k tăch tâm lam dak, ntu\k tâm boh nau kan Anh Đào tâm rgop nsum ma 250 rnăk kan nsum geh rnoh tuch tăm tâm du ha ăp năm nklăp 1,2 rmen prăk./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương