Pơk uănh mông nar djăt: 14/9/2020

VOV4.Mnông-Ntu\k kan mât njrăng nău ji n’gor Lâm Đồng an g^t, bâh ntơm geh saơ nu^h ntưp ji ndâr pưm ko mhe ta xã Đạ M’Rông, n’gâng kan dak si le\ [ư ua\nh njrăng nău ji yơn tât a[aơ ê ho\ g^t năl ntu\k bâh ntưp rêng bâh nuh srê. Ta ntu\k geh saơ nu^h ntưp srê, n’gâng kan dak si le\ ua\nh năl tâm ntu\k rêh jêng an 320 nu^h. gay ma njrăng mô an nuh srê ntưp trêng, ntu\k kan mât njrăng nău ji n’gor Lâm Đồng tâm rgop đah n’gâng kan têh ta nkuăl Đam Rông an geh ua\nh nđôi năl tay na nê| ăp nu^h tâm mâp đah nu^h ntưp srê. Đă mpôl kan puh dak si njrăng rao puh kloh ntu\k ntô đah dak si Cloramin B 0,1% ta rnăk vâl nu^h geh ntưp srê n’hanh ăp ngih jay văr ne\, ntu\k kan dak si nkuăl Đam Rông, ngih nti THPT Đạ Tông, ngih nti Dong Jri-xã Đạ M’Rông n’hanh ngih brah chroh r[u\n ta thôn 2, xã Đạ M’rông.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương