Pơk uănh mông nar djăt: 13/11/2019

VOV4.M’nông – Ta xă Đạ Tông (nkuăl Đam Rông, n’gor Lâm Đồng), N’gâng kan Thương binh n’hanh xã hội tâm rgop đah N’gor Đoàn [ư rgo\ jă khay yor tâm ban bu ur bu klô n’hanh rchăng n’gang tâm dông đah bu ur n’hah kon se năm 2019. Năm aơ, đah nkô| nău “Lôch tâm dông đah bu ur n’hanh kon se”, khay [ư r[o\ng tât wa\ch rgum nău uănh m^n, nkoch le\ nău kan n’hanh u\ch râng nău [ư bah êng nu^h, rnăk wâl, nsum mpôl, ngih pah kan, rmôt kan tâm nău njrăng n’gang tâm lơh n’hanh n’gu\n mpet bu ur n’hanh kon se; ntrôl dăng, mbơh nkoch nt^m nti pháp luật mpeh tâm ban bu ur bu klô n’hanh njrăng n’gang tâm lơh ta ăp nu^h bu ur bu klô; rgo\ jă lam kon nu^h mpeh tâm ban bu ur bu klô n’hanh njrăng n’gang tâm lơh ta ntu\k bu ur bu klô. Bah meng ne\, n’hu\ch nău kon ho\k ntlơi nti, kơl an [ư t^ng ntop kơl prăk hăn nti an hăn nti an kon ho\k jêr jo\t, ngăn lah kon ho\k bu ur. Khay [ư yor tâm ban bu ur bu klô n’hanh rchăng n’gang tâm lơh ta ntu\k bu ur bu klô năm 2019 [ư bah nar 15/11-15/12.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng