Pơk uănh mông nar djăt: 1/2/2019

            VOV4.Mnông: Rdâk njêng nkual [on lan mhe, ta xã Phú Hội, nkuăl Đức Trọng, n’gor Lâm Đồng, nău rêh bâh nu^h [on lan le\ hun hao ngăch. Bâh ăp trong bê tông kloh ueh ta ăp thôn [on. Âk rnăk [on lan le\ rdâk njêng ngih jay têh ueh, mât rong oh kon hăn nti tât du\t tât lôch..ăp nău dơi geh aơ tât bâh nău rgâl nău m^n, nsum du nuih n’hâm đah nu^h [on lan n’hanh n’gâng kan ta ntu\k.

 

            Tât khâl xã Phú Hội ta ăp nar bôk năm mhe, mpôl hên du\t ndrât ta năp nău rgâl mhe bâh nkual [on lan rnoi đê|. Ăp nău kan ndơ do\ng ntung trong tơm kơt lah trong, ngih nti, ngih dak si le\ geh ntuh [ư ueh. Âk ngih jay le\ [ư ueh, tâm breh đah ăp ntu\k tăm biăp, tăm kao…Nô Ha Nan Thamy, kruanh Hội nông dân xã Phú Hội, nkuăl Đức Trọng, n’gor Lâm Đồng an g^t, nău rgâl aơ lah bâh nu^h [on lan le\ g^t rgum pah kan jan sa ta rnoh neh a[aơ geh.

            “Nkoch mpeh nău wa\ng sa r^ Phú Hội le\ geh nău rgâl mhe âk. Ntơm nơh, nkual rnoi đê| wa\ng sa mô geh, nău g^t vât mô âk kơt oh nô nu^h Yuan. Yơn a[aơ ta aơ le\ geh kơt nău wa\ng sa ns^t tay săk rnglăy âk kơt oh nô Yuan. [on lan a[aơle\ ban năn oh nô nu^h Yuan tâm nău wa\ng sa tâm ban kơt ăp nău rêh”.

            Yuh K Nễu  lah du nău nt^t mpeh nu^h rnoi đê| bah ach o ta xã Phú Hội. kon đơi me bơ\ bâh jê|, yuh hăn kan ăp ntu\k. lôch ne\ yuh ntêm prăk geh rvăt jay gay ma tăm cà phê n’hanh [ư ba du yan. Lôch ne\ yuh rgâl le\ rngôch rnoh neh tăm la ghim, an nău geh âk.

            “ Ntơm nơh du\t ach o ngăn, kanu\ng tăm ba, tăm mbo, mô to\ng sa, a[aơ r^ rgâl le\ tăm laghim ns^t tay săk rnglay wa\ng sa âk rlău 4, 5 tơ\. Saơ nău rêh a[aơ le\ mbơm oi âk”.

            Lah xã geh rlău 46% rnoh nu^h lah nu^h rnoi đê| du\t âk lah nu^h K’ho n’hanh Chru, gay ma n’hao nău rêh bâh [on lan, tâm ăp năm ba năp, n’gâng kan ta xã Phú Hội way joi ăp nău pah kan wa\ng sa tâm di do\ng ta nău ngăn. N’gâng kan tuch tăm n’hanh ăp ntu\k kan pơk âk jrô nti nt^m nău kan kĩ thuật tuch tăm, mât rong. Ngăn lah, bôk nău kan tuch tăm công nghệ mhe geh mât ua\nh leo [ư, đah ăp nău kan an geh săk rnglăy âk. Tât a[aơ, lam xã geh rnoh neh pah kan tuch tăm do\ng công nghệ mhe lah 2.570 ha, kơt tăm biăp, kao tâm jai bil, puh êng dak. Nău geh du hê nu^h năm mhe nơh geh tat 58 rkeh prăk. Rnoh khlăy pah kan tuch tăm râng geh 185 rkeh prăk/ha. Âk rnoh neh ba 1 yan mô geh săk rnglăy le\ jêng tăm bum biăp geh nău wa\ng sa âk. Wa Ha Bang, Bí thư chi bộ thôn R’Chai 1, xã Phú Hội, rhơn ta năp nău rgâl mhe tâm nău rêh mpôl rnoi ta ntu\k.

            “Mpeh nău wa\ng sa đah âk năm aơ r^ năm 2018 mhe nơh geh nău hun hao âk, oh kon hăn nti tât du\t tât lôch, geh âk rnăk le\ [ư ngih jay mhe ueh, mât kloh ueh thôn [on, rnă njrăng chính trị ta ntu\k geh mât ueh. Ua\nh nsum lah hu hao tâm ăp nău kan”.

            Wa Kră Jan K’Suynh, groi kruanh xã Phú Hội an g^t, nău rgâl ngăch bâh ta ntu\k lah bâh nu^h [on lan geh g^t nău kơl tâm ntrong kan tuch tăm, rgâl êng nău m^n tâm nău pah kan jan sa.

            “Năm 2015 xã Phú Hội le\ [ư lôch to\ng 19 nău mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe. Nu^h [on lan ta ntu\k geh rlău 46% du\t âk lah nu^h K’Ho n’hanh Chru. A[aơ [on lan le\ rgâl nău m^n tâm nău pah kan jan sa, kơt g^t đah nău nt^m mbơh trong pah kan geh săk rnglăy, hăn ua\nh kơt nău kan wa\ng sa ns^t tay săk rnglăy âk. [on lan ta ntu\k du\t âk lah tăm cà phê n’hanh Laghim, tât tay ta ntu\k mbra pơk hvi rnoh neh tăm, an ngăch t^ng ban nău hun hao nsum”.

            Gay ma [ư t^ng nău mpo\ng 19 nău mpo\ng nkual [on lan mhe n’hanh mpo\ng tât jêng xã nkual [on lan mhe t^ng trong mhe n’gor Lâm Đồng lvang năm 2018-2020, Đảng uỷ, n’gâng kan xã Phú Hội ua\nh năl kơl tay hăn ndrel đah nu^h [on lan njêng nău hun hao le\ rngôch. Ăp gâl kan, ăp n’gâng kan, ntu\k kan ta ntu\k [ư ueh nău kan rgo\ jă, mbơh tơih, rgum leo kan ăp rnoh kan, njêng soan dăng rgum tâm ntrong rdâk njêng nkual [on lan mhe. Tâm ne\ ua\nh khlăy n’hao nău kan “[on lan pah kan, ngih dak kơl an”, gay ma [on lan ăp nar lơ ma rgâl mhe.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng