Pơk uănh mông nar djăt: 30/9/2020

VOV4.M’nông – Nar 29/9, Nău kan dak si Lâm Đồng năl ta nkuăl Đạ Tẻh geh tay 2 ngih sam [u\t saơ âk nu^h ji jâng ty mbung. T^ng N’gâng kan dak si Lâm Đồng 2 ngih sam [u\t saơ ăp nu^h ji jâng ty mbung lah ngih sam [u\t Mầm non Hoạ Mi (xă An Nhơn) n’hanh ngih sam [u\t mầm non Hương Lâm (xă Đạ Lây) ta nkuăl Đạ Tẻh.

Nău kan dak si Lâm Đồng but uănh ji jâng ty mbung

 

Na nê|, jêh but uănh ta ngih sam [u\t mầm non Hoạ Mi le\ kơp dơn 8 nu^h ji ta jrô Sơn Ca, hôm ngih sam [u\t mầm non Hương Lâm saơ 4 mon ta jrô Hoạ Mi ntưp ji. ndrel đah ne\, bah dih [on lan geh 3 kon se dơi nchroh ntưp ji jâng ty mbung. A[aơ Ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor Lâm Đồng tâm rgop đah ngih pah kan dak si n’gor [ư but uănh ji jâng ty mbung an bơi 1.000 kon ho\k, nkre puh dak si mkra ntu\k ntô gu\ âm ta ngih sam [u\t n’hanh rnăk wâl geh nu^h ji.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương