Pơk uănh mông nar djăt: 25/5/2020

VOV4.M’nông: Tâm năm 2020, UBND n’gor Lâm Đồng uănh an do\ng bơi 7 rmen prăk gay hun hao tuch tăm công nghệ mhe n’hanh tuch tăm pet bah ngai ta n’gor. Na nê|, rlău 4,6 rmen prăk [ư 13 ntu\k nt^t leo [ư lor lah: {ư ue\h mhe mir yơng ntil biăp, kao; do\ng công nghệ mhe tâm mât uănh rêng rnoh kan tâm rgop tuch tăm, tăch biăp, kao; do\ng pil măt nar tâm nău kan tuch tăm, nkre njêng ndơ tuch tăm…lôch nê, bơi 2 rmen prăk ntru\p cảm biến groi nđôi trôk nar; rdâk njêng ndơ groi nđôi, mbơh njrăng lor tu\k lêm tiăt boh, rdâk njêng ntu\k groi nđôi srah lêr sa. Hôm nklăp 400 rkeh prăk do\ng an kơi năp nti, ndơ\ rgâl công nghệ mhe, uănh năl, [ư tâm boh tâm rgop kan

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng