Pơk uănh mông nar djăt: 10/8/2019

VOV4.Mnông: Rnăk wa Nềm A Mùi-rnoi Nùng (52 năm deh, ta Phường 2, TP Bảo Lộc, n’gor Lâm Đồng) geh rlău 4,5 ha, tăm srah âk ntil tơm tăm kơt cà phê, sầu riêng, bơ, măng cụt. nău âk ntil tơm tăm tâm rgop mât ka an rnăk wâl wa ns^t geh bơi 1 rmen prăk du năm. 

 

            Ntơm nơh, rnăk vâl Nềm A Mùi tăm du ntil tơm cà phê dơm, yơn yor ntil cà phê ranh, mô hôm ueh jêng nău geh  ăp nar lơ ma huch, săk rnglăy wa\ng sa ns^t tay mô âk. Bâh năm 2012, wa sreh le\ tơm cà phê, ndop ăp ntil mhe an nău geh âk kơt lah Thiện Trường n’hanh Trường Sơn, nkre lah tăm tâm breh đah ăp ntil tơm sa play kơt lah sầu riêng Thái Lan, măng cụt n’hanh bơ.

            Wa Nềm A Mùi an g^t “bôk năp, rnôk gâp săch ăp ntil tơm sa plau tăm tâm breh ta mir cà phê, âk nu^h mô ho\ djăt knơm jêng lah hôm geh nău m^n rvê mpeh trong kan gâp. Tâm rnôk ne\, âk nu^h ta ntu\k le\ so\k prăk sreh jăng tơm cà phê tăm chè Olong n’hanh đă gâp [ư t^ng. yơn gâp săch trong [ư êng gâp nơm gay ma hun hao wa\ng sa”.

            Lôch geh ndop nkra mhe ăp ntil mhe, nău geh cà phê bâh rnăk vâl wa Mùi le\ hao bâh 3,5 tấn hao tât 5 tấn/ha/năm. A[aơ rnoh cà phê bâh rnăk vâl wa le\ geh rlău 20 tấn/năm. Ăp ntil tơm sa play êng kơt lah măng cụt, bơ le\ an nău geh âk đo\ng.

            Gay ma ăp ntil tơm tăm geh âk, rlău ma nău rgâl săch ăp ntil mhe, wa Mùi rvăt tay ăch djăr, ăch ndrôk ndum poh an tơm. Bâh geh mât chăm ueh di kĩ thuật, mir cà phê n’hanh tơm sa play an nău geh âk, nău jêng ueh. Tâm rnôk jik pih, poh phân n’hanh lêh play, wa way ua\nh nđôi t^ng, nt^m ăp nu^h kan [ư t^ng di kĩ thuật. bâh ne\, nău geh ăp ntil tơm sa play le\ hao ăp năm.

            Nău geh đăp mpăn, wa Nềm A Mùi le\ ntuh kơl 5 ntu ka, đah rnoh neh rlău 1 rbăn met vuông gay ma n’hao nău geh. Wa săch mbơk rong âk ntil ka kơt lah trắm, mè, chép, ka rnăng n’hanh ra krop. Ăp năm, rnăk vâl wa geh bâh 8-10 tấn ka ăp ntil, an nău geh tât rhiăng rkeh prăk.

            Gay ma tâm di nău kan ăp nar, wa Nềm an geh đă 4 nu^h kan tay. Hôm tât jay pe\ lêh, rnăk vâl wa joi đă bar pe jât nu^h kan. Wa kơp, đah le\ rngôch ăp nău geh bâh tuch tăm, mât rong, rnăk vâl wa geh nău geh klâp ma 1 rmen prăk ăp năm. Kơp le\ ma rnoh geh bâh nău kan [ư si đar, ăp năm rnăk vâl geh rgum klâp ma 1,5 rmen prăk. Ua\\nh nsum, bâh geh tăm âk ntil tơm n’hanh tâm rgop âmt rong ka le\ kơl an rnăk vâl gâp hun hao [ư gâp geh. Bâh ne\, geh tay nău dơh nơih gay ma kơl an oh kon hăn nti tât du\t tât lôch. Wa Nềm A Mùi nkoch:

            T^ng wa Nguyễn Xuân Hải- kruanh hội nông dân Phường 2 nkuăl [on têh Bảo Lộc lah nu^h rnoi đê| yơn wa Nềm A Mùidu\t ngăch blău n’hanh g^t nău [ư sâm geh. “Nău nsrôih, nău gơih, nănh m^n nănh kan lah mpông lăp kơl an wa geh nău dơi tâm nău pah kan tuch tăm. Mô dơn [ư sâm geh an săk nơm n’hanh rnăk vâl, wa Nềm A Mùi hôm nha nsrôih nt^m nău [ư sâm geh an [on lan, nkre lah, kơl prăk an ăp rnăk ach o manh gay ma hun hao pah kan jan sa ntop rdâk njêng ntuk kan nâp dăng, nsrôih tât râng ăp nău tâm pêt tâm kơl tâm n’hanh bah dih ntu\k. – Wa Nguyễn Xuân Hải lah na nê|.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng