Pơk uănh mông nar djăt: 27/5/2020

    VOV4.M’nông: Lâm Đồng a[aơ geh nklăp 14.500 rnăk tăm tơm dâu, mât ndru\ng brai đah bơi 8.300ha âk 70% rnoh hvi neh tăm dâu lam dak. Tâm bah ri aơ nơh, tă khuch bah nuh srê Covid-19, âk rnăk mât ndru\ng brai ta Lâm Đồng mâp jêr jo\t mpeh rnoh khlay tăp ndru\ng brai rnôk ăp ntu\k rlu rvăt n’hanh ju\r thuk.

            Ta năp nuh srê Covid-19, đah 5 sào neh tăm tơm dâu, rnăk yuh Nguyễn Thị Hoa ta xã Đạ Rsal, nkuâl Đông Rông, n’gor Lâm Đồng way mât bah 2 tât 3 hôp tăp ndru\ng brai, ns^t geh 15 rkeh prăk lôch n’gul khay mât. Ndr^ yơn, mhe aơ, rnoh khlay tăp ndru\ng brai ju\r thuk [ư rnăk yuh roh tơm geh wa\ng sa:

            “Bôk năm gâp mât tăch 160 rbăn prăk/kg tăp, a[aơ dơn hôm 90 ju\r tât 80 rbăn prăk/kg, jêng gâp d^l mô hôm u\ch mât đo\ng ôh. Lah mô mât jăng dơm tơm dâu ri n’hoach đo\ng, lah dâu he hăn manh ri roh hoach âk”.

            Tâm ban kơt nê đo\ng, wa Nguyễn Văn Quang, ta thị trấn Đinh Văn, nkuâl Lâm Hà, mô hôm geh rnoh wa\ng sa âk bah n’gâng kan tơm dâu mât ndru\ng brai đo\ng:

            “Rơh dja dơn to\ng prăk phân dơm mô ho\ geh prăk nar luh kan. Uănh nsum geh tơm dâu gâp mơ mât, lah mô mô u\ch mât đo\ng. yor n’hâp ntil đah phân n’hanh nar luh kan le\ đo\ng”.

            Wa Nguyễn Thị Hương du tơm ntu\k yơng ntil ndru\ng brai n’hanh rvăt tăp ndru\ng brai ta nkuâl Lâm Hà nkoch: Mô dơn rvăk mât ndru\ng brai mâp jêr jo\t ma âk ntu\k mât tăp ndru\ng brai rlu rvăt đo\ng yor ăp doanh nghiệp mô dơi tăch n’gluh brai.

            “Êng tăp ndru\ng brai dja nar tâl 4 ma mô ho\ tăch luh lah nu^h [on lan krit hôm, tât ntu\k rgum rvăt an tay hôm 3 nar đo\ng lah 7 nar ma mô ho\ n’glăp tâm kho nđik lah păng kh^t. Rnoh khlay tăp ndru\ng brai ju\t thuk nđach an nu^h [on lan đo\ng yơn ma a[aơ nu^h tơm yơng ntil an tât nt^l mpông đo\ng yor mô geh prăk”.

            Wa Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục mât rong- thú y n’hanh tui ka Lâm Đồng njrăng đă: Lah rnoh khlay tăp ndru\ng brai ju\r thuk tay nu^h mât ndru\ng brai ân n’hu\ch rnoh âk mât, nkre koh jăng tơm dâu lăn ranh n’hanh mât chăm  tay tơm dâu mhe.

            “Tă bah ntu\k tăch rgâl Ấn Độ mô ho\ mbluh soih trong yor nuh srê Covid-19, [ư an nu^h tăm dâu, mât ndru\ng brai mâp jêr jo\t tâm nău tăch n’gluh ndơ. Yơn lah mpôl hên njrăng đă a[aơ nu^h [on lan mô dơi tăm n’hanh mât ndru\ng brai t^ng rêng đăp mpăn bôk rgum tăp ndru\ng brai”.

            Dâu lah ngoăy tâm 6 ntil tơm tăm tơm bah n’gor Lâm Đồng râng rêng rnoh khlay lam ntu\r neh. Đah nău nsrôih rlău jêr jo\t đo\ng, nu^h tăm dâu mât ndru\ng brai n’hanh doanh nghiệp dâu ndru\ng brai ta n’gor ân dơi kơl tâm di n’hanh năn ngăch./.

          Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng