Pơk uănh mông nar djăt: 21/5/2020

VOV4.M’nông – Ta n’gor Lâm Đồng nuh srê ji ndu;l su\r châu Phi geh le\ [ư rlău 70.000 mlâm bah 2.110 rnăk ta 10 nkuăl, nkual [on têh an tâp bôr. Yơn lah, rnoh khlay su\r ntil hao âk [ư nu^h [on lan mât rong mâp âk jêr jo\t tâm nău mât tay mpôl su\r.

 

Rlău du pơh rnăk wa yuh Đặng Thị Trang, ta xă Liên Hiệp, nkua\l Đức Trọng, n’gor Lâm Đồng mô dơi rwa\t su\r ntil gay mât tay jêh n’gor mbơh le\ nuh srê. Yuh Trang an g^t: ăp năm bah năp, rnăk wâl mât bơi 1000 mlâm su\r poăch n’hanh 200 mlâm su\r me. Rơh srê ji ndulsu\r châu Phi mhe rlău le\ rngôch rnoh su\r an ndơ\ tâm bôr. Âk khay bah năp ndrung wang le\ dơi rnăk wâl puh rao kloh kâp rwa\t kon ntil s^t mât. Yơn lah, a[aơ rnoh su\r ntil du\t khlay jêng nău mât tay mâp du\t âk jêr jo\t.

Rnoh khlay su\r ntil khlay [ư âk nu^h [on lan mât rong ta Lâm đồng hôm e mô dơi mât tay jêh nuh srê

 

“Ăp nu^h dơi rwa\t su\r a[aơ lah an nchăm lor an bu âk khay jêh ne\ mư dơi rwa\t. Kơt lah u\ch so\k 200 mlâm ri an nchrăm bah 400 tât 500 rkeh prăk mư dơi so\k. Hôm gâp mô nchăm jêng a[aơ mô dơi rwa\t. A[aơ su\r mpêt ir gâp rwa\t ndal, mhe aơ mưi rwa\t su\r kon 3 kg đah rnoh khlay 2,9 rkeh prăk du mlâm. Su\r bu tăch êng gâp klach ngăn yor mô đăp mpăn, rwa\t s^t ma su\r kh^t, kh^t le\, manh du hê kỹ thuật mât chăm ma su\t hôm e kh^t”.

Mô knu\ng rnăk yuh Trang ma hôm 160 rnăk n’hanh 40 ntu\k mât rong su\r ta xă Liên Hiệp, nkuăl Đức Trọng tât a[aơ tâm nu nău mô dơi rwa\t su\r gay mât tay. T^ng kơp uănh, tât a[aơ lam kon nu^h mhe knu\ng mât tay geh 15.300 mlâm đah n’gul nkôp đah bah năp srê. Nô Trương Bách Tùng, du ntu\k mât rong su\r ta xă Mê Linh, nkuăl Lâm Hà rblang: Nkô| nău [ư nu^h tăch su\r ntil jêng mpêt khar, ntrôl rnoh hao khlay lah yor ăp doanh nghiệp mât rong têh mô ta\ch kon ntil bah dih.

“Tâm rnôk rnoh poăch su\r pơng thuk ri kon ntil rwa\t dơh. Hôm a[aơ rnoh su\r rih pơng khlay jêng mô geh kon ntil gay rwa\t yor công ty nkra njêng luh ntil ntu\k tât ri khân pơng mât tât ne\. Khân pơng tăch bah dih du đêt”.

T^ng wa Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y n’hanh Thuỷ sản n’gor Lâm Đồng, a[aơ nu nău su\r ntil mpêt dôl khuch du\t âk rnăk mât rong bah n’gor. Bôl nuh srê ji ndul châu Phi le\ dơi uănh nđôi yơn nu^h mât rong mô dơi thơ tha. Rnôk mât tay ăp rnăk mât rong an m^n na nê| gay bah roh dơm, nkre an t^ng to\ng ăp nău răk rao gay n’hu\ch nuh srê ntoh tay.

“N’gâng kan tuch tăm mât rong kơt nău kan mât rong đă nu^h [on lan ntrôl da\ng trong kan n’hao mpôl su\r, mât tay su\r. N’hao mpôl su\r ta ăp rnăk mô ho\ geh srê dơi uănh nđôi đăp mpăn n’hanh mât tay ta ăp rnăk geh nuh srê yơn le\ rlău 30 nar. Nu^h [on lan n’hao mpôl su\r yơn mô suh n’gôr hôm e an kơt do\ng di nău ntru\nh, ne\ lah n’hao 10% gay mât nt^m đă, jêh 30 nar lah uănh năl mô ntưp ri mư n’hao tay 100% le\ rngôch bah ntu\k mât rong.


Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng