Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

VOV4.M’nông: Lah mô nsing tâm [on lan ri mpôl Kiểm lâm geh rnoh âk nu^h rlău 3 tơ\ rđ^l đah a[aơ ri mô dơi mât bri đo\ng. Nê lah nău lah bah wa Đoàn Văn Việt- Kruanh UBND n’gor Lâm Đồng ta Rnôk sơ kết pah kan mât njrăng bri [ư nar ntri 19/7. Ntơm bah bôk năm tât a[aơ, ăp n’gâng kan dơi kan n’gor Lâm Đồng ho\ ban saơ 324 tơ\ nău tih luật mât njrăng bri đah rlău 38ha bri geh mu^h kăl, 8 ha neh bri geh ru\n in. Nhih pah kan dơi kan ho\ rmal nhu\p 24 tơ\ nu^h tih, so\k mplơ\ rlău 450m3 si ăp ntil, so\k nộp ngân sách Ngih dak bơi 2 rmen 400 rkeh prăk. Kruanh UBND n’gor Lâm Đồng dăn đă ăp n’gâng kan dơi kan ân nkoch trêng rgo\ jă [on lan ndrel râng mât njrăng bri. {on lan ân lah măt tôr bah nhih pah kan dơi kan ri bri mơ dơi mât njrăng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng