Pơk uănh mông nar djăt: 20/4/2019

VOV4.Mnông: Thôn văn hóa, xã nkual [on lan mhe yơn âk năm aơ rbăn nu^h [on lan hôm nha hăn trong neh let thôn ê ho\ geh nkre mhe. Ne\ lah nău ngăn dôl geh ta xã Phú Hội, nkuăl Đức Trọng, n’gor Lâm Đồng.

Năm 2015, xã Phú Hội, nkuăl Đức Trọng, n’gor Lâm Đồng geh kơp dơn xã nkual [on lan mhe. Yơn lah 3 thôn mpeh ba dâng dak me Đa Nhim geh K’Nai, Lạc Lâm, Lạc Nghiệp đah rlău 5 rbăn nu^h hôm nha hăn trong neh.
Hăn du bâh Quảng Bình gu\ ta thôn K’Nai, xã Phú Hội njêng nău kan rnôk hôm lah bu ndăm, tât a[aơ wa Đinh Thanh Tỵ- Bí thư thôn K’Nao so\k le\ mbra, ăp oh kon le\ geh ur so\k sai yơn trong neh hăn let thôn bar pe jât năm aơ mhe geh nkra du tơ\.
“A[aơ du\t jêr jo\t ngăn lah kanu\ng geh du trong aơ dơm, [on lan dăn đă kanu\ng mhâm [ư geh trong hăn gay ma dơh ăp nău rêh jêng, wa\ng sa. Trong 11km ma bâh năm 2011 rdâk [ư nkual [on lan mhe tât a[aơ mhe geh nkra du tơ\”.

Trong hăn let thôn K’Nai, Lạc lâm, Lạc Nghiệp geh nău jong rlău 11km, a[aơ trong trong nduh ndăp, jêr hăn. Ăp rnôk geh mih têh, trong aơ way mhir, hăn du\t jêr. Ngăn lah ăp rnôk geh nu^h kop ji ndơ\ hăn ngih dak si jêr đo\ng.
Nô Đinh Đức Tuân, ta thôn k’Nai an g^t, bôl ma thôn kanu\ng ngai đah ngih dak si têh nkuăl ê ho\ tât 11km, yơn rnôk geh nu^h kop ji, [on lan manh ndeh cày ndơ\ tat trong chai mơ dơi geh ndeh rdeng hăn săm.
“Geh nău kop ji lah ta năr dơh oi, lah ta măng hăn bah ta thôn ma le\ nkual trong neh roh n’gul mông. Trong aơ r^ mô dơi hăn ngăch. Ngăn lah ta măng oh kon se lôch ne\ nu^h ranh du\t o\ r’ah ngăn. Tâm aơ, ta ntu\k aơ mô geh nai dak si mô lah ngih dak si săm ji, hăn bah dih da dê”.

Trong hăn âk năm aơ ê ho\ geh nkra hôm [ư jêr tat naư hun hao pah kan jan sa bâh [on lan đo\ng. wa Trần Đình Tài, ta thôn Lạc Lâm an g^t, rnăk vâl tăm bơi tât 1 ha biăp, râng geh ăp năm an nău geh bơi tât 300 rkeh prăk yơn yor trong mô ueh nău hăn nsong jêr, nu^h tăch rvăt mô u\ch lăp tăch rvăt jêng nău geh huch du n’gul.
“Tơm biăp gâp tăm tâm aơ, trong hăn lah ueh geh tăch klap ma 10 rbăn. Ma bu rvăt trong hăn jêr kanu\ng 5 rbăn dơm, roh n’gul rnoh. Nău rêh mô dơi hun hao yor trong mô ueh”.

 

Rêh đah bok nsuk lah nău rêh âk năm aơ bâh [on lan ăp thôn K’Nai, Lạc Lâm, Lạc Nghiệp ta trong hăn let thôn. Wa Đào Xuân Tiến- kruanh UBND xã Phú Hội u\ch trong hăn ơm geh [ư ueh gay ma nu^h ranh, oh kon se dơh hăn nsong, [on lan geh nău nơih hun hao wa\ng sa, n’hao nău geh.
“ăp năm mpôl hên r[u\n nchră tâm mâp [on lan, [on lan le\ dăn đă. Mpôl hên le\ rgum nău tâm rgop [on lan njoăl an n’gor, ăp đại biểu Quốc hội đo\ng. gay ma ơm geh rnoh prăk ntuh kơl, nkra [ư trong hăn gay ma hun hao wa\ng sa rêh jêng bâh 3 thôn, tâm ban kơt geh trong hăn let xã Phú Hội- Đạ Quyn.
Lôch rlău 4 năm s^t tât nkual [on lan mhe, nău rêh nău m^n , ndơ do\ng bâh âk nu^h [on lan xã Phú Hội le\ n’hao âk. Yơn lah nău rhơn aơ hôm nha ê ho\ le\ rngôch  đah nu^h [on lan ăp thôn K’Nai, Lạc Lâm, Lạc Nghiệp yor lôch rlău 30 năm njêng thôn tât a[aơ [on lan hôm nha hăn trong neh đo\ng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng