Pơk uănh mông nar djăt: 17/12/2016

 

            VOV4.M’nôngNăm 2016, ăp gưl Rmôt bu ur tâm n’gor Daknông le\ ndâk njêng geh 17 rmôt bu ur ntêm nkrem-an manh, wa\ch rgum 260 nu\ih râng, n’hao rnoh rmôt tâm lam n’gor hao 209 đah bơi 35000 nu\ih. Tâm ne\, druh ndăm lah nu\ih rnoi mpôl đêt geh 50%, nu\ih rnăk ach o geh 56%. Tât a[aơ, ăp rmôt le\ ntêm nkrem geh rlău 30 rmen prăk, [ư an manh tâm pleh đah ăp nu\ih. Nău njêng ăp rmôt ntêm nkrem-an manh le\ kơl bu ur Daknông ntơm bên ntêm nkrem n’hanh kơl [ư sa nâp nâl./.

            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng