Pơk uănh mông nar djăt: 3/2/2016

VOV4.Mnông:Lôch rnôk ntu\k kan dak si lam ntur neh WHO mbơh nău ndal lam ntur neh mpeh dak yor kaman Zika [ư, âk ngih dak le\ n’hao tay ăp nău kan njrăng nău ji.

Tổng thống Brazil, wa Dilma Rousseff le\ an ăp nu^h kan dak si geh nău dơi lăp ta ăp ngih jay prêh gay ma ua\nh n’hanh kh^t ăp măch Aedes- ndơ [ư jêng nău kop ji duh rtoh trong rse mham, kop sâr n’hanh kaman Zika.

Tâm rnôk kaman Zika mbơh mô rlu tre\ lam, chính phủ Mỹ le\ ndơ\ American Samoa, Costa Rica, Curacoa n’hanh Nicaragoa ta săk ăp ngih dak mbơh nău hăn nsong yor m^n rvê tre\ lam kaman Zika. Nău mbơh bâh ntu\k kan ua\nh njrăng n’hanh rdâng đah nău ji bâh Mỹ (CDC) đă bu ur geh bun an mô dơi tât ăp ntu\k geh mbơh mbra geh sre ne\.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng