Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

VOV4.M’nông – Nău nchrăp [ư “Njrăng n’gang srê Covid-19 ta ăp nkual [on lan bah Lào” mbra ntop kơl ăp ndơ njrăng n’gang srê Covid-19 an 900 ntu\k [on nkual thôn [on, nkual yôk. Nău nchrăp [ư yor Ngih pah kan Kan ndrel n’hanh hun hao Thuỵ Sĩ (SDC) ntop kơl đah prăk 500.000đôlar. Nău nchrăp [ư mbra n’hao nău wât bah nsum mpôl [on lan mpeh nuh srê Covid-19, lơn lah nai n’hanh kon ho\k; n’hao blău đah nău kan an nklăp 4.500 nu^h kơl kan, dak si thôn [on, pă xa [u, kôl rao kaman n’hanh bok put mbung dak si do\ng an nău njra\ng n’gang srê. Nkre [ư nt^m nkra njêng bok put mbung bah ndơ ta ntu\k.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương