Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

            VOV4.Mnông-Tổng thư ký LHQ Antonio Guteres rnê nău Mỹ njêng tay nău tâm ton đah ntu\k kan dak si lam ntur neh WHO. Yor nău kơl an bâh Mỹ lah du\t khlăy tâm nău nsrôih bâh lam ntur neh gay ma tâm rdâng ueh lơn đah nuh srê Covid-19. nu^h ntoh nău ngơi Tổng thư ký LHQ an g^t, aơ lah rơh ntu\k rêh jêng lam ntur neh ndrel tâm kơl tâm rnglăp gay ma njrăng rdâng kaman Sars-Cov2 n’hanh ăp nău tât mô ueh bâh nuh srê. Ta năp ne\ kanu\ng bar pe mông lôch mbơh dơn nău kan, Tổng thống Mỹ Joe Biden le\ ký nău ntru\nh hành pháp tât râng pah kan tâm ton tay Paris mpeh rgâl trôk nar mih sial n’ahnh [ư rlơ\ tay ntrong kan rhoăt luh WHO ma nu^h dơn nău kan wa Donald Trump le\ nchrăp rhoăt luh WHO rnôk khay 5 năm 2020, tâm rnôk nuh srê Covid-19 dôl ntoh ntưp rêng âk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương