Pơk uănh mông nar djăt: 5/12/2019

VOV4.Mnông- Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nar naơ 4/12 kuăl đă ăp dak kan ndrel bâh rơh tâm kơl wa\ng sa châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tâm rgop do\ng nău way “têh ndro\ng nsum” gay ma dơi geh njêng du nău ntrôl khlăy an n’gâng kan wa\ng sa. Ntoh ngơi ta rơh tâm mâp mbơh tơih kruanh bâh APEC năm 2020, Thủ tướng Mohamad lah na nê| Malaysia mbra nsrôih gay ma dơi APEC năm 2020, tâm ne\ ua\nh khlăy ntrôl bôk nău kan nghị sự mpeh tăch rgâl, ntuh kơl t^ng trong le\ rngôch, nâp nâl gay ma ntrôl n’hao nău wa\ng sa, ns^t tay nău têh ndro\ng an nu^h [on lan ăp n’gâng kan wa\ng sa kan ndrel APEC.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng