Pơk uănh mông nar djăt: 23/11/2019

VOV4.Mnông:Ta r[u\n nchră tiăr nti n’hao dơi an cán bộ ăp gưl pah kan rchăng n’gang trôk nar lơh n’hanh ndâk njêng thôn [on mhe bah 5 n’gor Tây Nguyên [ư ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak, ntu\k kan rnâng kan Ban nt^m rđau TW mpeh rchăng n’gang trôk nar lơh tâm rgop đah Ntu\k kan đă tâm rgop thôn [on mhe TW ndơ\ dăn đă nău ntru\nh “Rchăng n’gang trôk nar lơh ta ntu\k” lah du rnoh ntil ndơ [ư tâm ndâk njêng thôn [on mhe.

 

Nău mbơh ta rph r[u\n nchră, 10 năm dăch aơ, Tây Nguyên ntoh geh 11 ntil nău tât bâh trôk nar đah rnoh ntoh lơ ma âk, du\t âk lah duh phang, dak bu\k, p^ch rluh neh…Na nê|, năm 2015 dak rchoh [ư khuch khat ta nkual Tây Nguyên klâp ma 3.400 rmen prăk, năm 2016, duh phang [ư khuch klâp ma 7.500 rmen prăk. Êng năm 2019, dak buk ta khay 8 le\ [ư khuch khat rlău 1 rbăn rmen prăk, 16 nu^h kh^t n’hanh nu^h rmanh, 5300 ngih jay le\ rlâm, dak bu\k, 26.700ha neh pah kan le\ khuch.

Ta rơh r[u\n nchră, ăp đại biểu le\ geh mbơh ăp nkô| nău tơm khlăy mpeh nău kan njrăng, rdâng nău tât mih sial tâm nău rdâk njêng nkual [on lan mhe, nt^m leo [ư, ua\nh năl nkô| nău mpo\ng kan 3.2 “mât đăp mpăn to\ng tâm di đah nău u\ch [on lan n’hanh t^ng nău ntru\nh mpeh njrăng rdâng nău tât mih sial ta ntu\k”.

T^ng nău mbơh bâh Tiến sĩ Tăng Minh Lộc, groi kruanh Hội khoa học hun hao nkual [on lan Việt Nam, gay ma bah ir geh nău tât bâh mị mih sial trôk nar tât rdâk njêng nkual [on lan mhe an geh rgum tâm nchră ta du đê| ntrong kan kơt: n’hao nău ueh dơi pah kan nchrăp kan, mât đăp mpăn nău mpeh njrăng, rdâng nău tât bâh mih sial an nâp nâl, hun hao pah kan jan sa ndrel đah njêng tay nău kan tuch tăm t^ng trong n’hao nău khlăy hun hao âk ndơ, do\ng công nghệ mhe mât đăp mpăn an tâm di rdâng đah rgâl trôk nar mih sial. Ndrel đah ne\, an geh ua\nh nđôi [ư lôch tay ăp nău mpo\ng, nău nchrăp way kan gay ma geh nău kan tơm khlăy tâm nău [ư t^ng nău kan njrăng rdâng nău tât bâh mih sial ndrel đah rdâk njêng nkual [on lan mhe nâp nâl.

“N’gâng kan an geh m^n ua\nh n’hanh leo kan mbơh dăn nău mpo\ng mpeh njrăng rdâng nău tât bâh mih sial trôk nar n’hanh rdâk njêng nkual [on lan mhe. Tâm ne\ geh ăp nău mpo\ng jê| gay ma ntop an to\ng ăp lơn, na nê| lơn, le\ rngôch lơn mpeh nău kan njrăng rdâng đah mih sial trôk nar, gay ma mhâm [ư ntrôl nău leo kan tâm rdâng đah rgâl trôk nar mih sial ueh lơn. N’hanh đă n’gâng kan mbơh ôp đah chính phủ ơm ntru\nh nău nchrăp kan ua\nh năl n’hanh ndâk njêng tay nău kan lôch nău tât mih sial trôk nar. Rnoh kơl an gay ma ndâk nkra nău tât mih sialn’hanh ndâk nsơm nău tât lôch mih sial gay ma ăp ntu\k g^t nău ntru\nh gay ma pah kan an dơn ngoăy tâm ban lơn”.

Hôm Tiến sỹ Trần Quang Hoài, groi kruanh rnâng kan nt^m leo Trung ương mpeh njrăng rdâng nău tât mih sial, kruanh n’gâng kan njrăng, rdâng nău tât mih sial trôk nar an lah: Xã lah gâl n’gâng kan du\t jê| tâm le\ ntrong kan mât ua\nh hành chính ta Việt Nam. Yor ne\, ăp nău mpeh mât ua\nh, kơl an nu^h [on lan mpeh njrăng, rdâng nău tât mih sial gâl xa lah dơh g^t, mbơh [ư n’hanh leo kan. Gay ma rdâk njêng nkual [on lan mhe nâp nâl, ngăn lah ta ăp nkual, ăp ntu\k way geh nău tât bâh mih sial trôk nar, an geh nău nchrăp tâm rdâng , n’huch bah ir geh nău tât khuch. Tiến sỹ Trần Quang Hoài dăn đă mbơh nău ntru\nh mpeh nău “mât đăp mpăn to\ng ăp nău dơh nơih an tâm di đah nău u\ch do\ng tâm nău rêh [on lan n’hanh t^ng nău ntru\nh mpeh njrăng rdâng nău tât mih sial trôk nar ta ntu\k” lah du nău mpo\ng kan tơm khlăy tâm kôp nău mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe.

“ Bâh tâm luật njrăng rdâng nău tât mih sial r^ ăp nău nkô| le\ ntru\nh du\t na nê| nău hun hao wa\ng sa rêh jêng bâh ăp n’gâng kan, bah ăp ntu\k kan an geh [ư ndrel đah mât đăp mpăn nâp nâl ta năp nău tât bâh mih sial. N’hanh tâm nghị quyết 76 bâh Chính phủ le\ mbơh na nê| tât năm 2020 le\ rngôch ăp ntu\k an geh rdâk njêng mpôl kan mbơh nău njrăng rdâng nău tât mih sial ta le\ rngôch ăp [on xã. Đah nău kan du\t khlăy kơt ne\, tâm let năp tay mpôl hên dôl dăn đă đah chính phủ an geh ntop jêng nău mpo\ng kan ngăn ngên”.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng