Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2020

  VOV4.Mnông- Ntu\k kan dak si lam ntur neh WHO nar naơ 17/9 mbơh rnoh kơp an g^t, bơi tât 1/7 rnoh nu^h kan n’gâng kan dak si geh ntưp đah Covid-19 n’hanh du đê| dak rnoh aơ hao tât 1/3. WHO kuăl đă ăp nu^h kan n’gâng kan dak si an geh pă mbơh ndơ do\ng kan  mât an đăp mpăn săk soan khân păng ê lor geh ntưp Covid-19 tâm ban kơp ntưp an nu^h ji n’hanh rnăk vâl nơm. WHO le\ rgo\ jă nău kan “mât đăp mpăn an nu^h kan ta n’gâng kan dak si”, tâm ne\ kuăl đă ăp chính phủ, ngih dak si n’hanh ăp ntu\k kan êng n’hao ueh săk soan nău dăng kan ndrel đah ăp ntrong kan mât đăp mpăn an nu^h kan ta n’gâng kan dak si.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương