Pơk uănh mông nar djăt: 27/6/2020

   VOV4.M’nông: Rơh rlăch ndăng nău mplư rlăm n’hanh nău kan nde tâm chroh r[u\n dôl ma jăch ndăn ngăn. Yor trong rdâng lơh bah phu\ng rlăng nde tâm “Nău dơi dah ro\ng chroh, r[u\n tâm trôm pháp luật” geh ring tam na nê| tât nău đăp mpăn chính trị, lơh hu\ch hêng ăp nău dơi rgâl mhe n’gâng kan bah Đảng, Ngih dak n’hanh [on lan he. Yor kơt nê|, njrăng lor ta năp nău mplư rlăm bah ăp phu\ng rlăng nde tâm nău dơi dja gay nsu\k nsôr [on lan rnoi mpôl đê| lơh chrai Đảng, Ngih dak lah nău kan way [ư mbro n’hanh jo\ jong.

            Bah ntơm tât a[aơ, nău dơi dah ro\ng chroh r[u\n way lah nkô| nău ma ăp mpôl mh^k djơh nde gay mplư rlăm “lơh chrai nău đăp mpăn” đah Việt Nam. Khân păng uănh nê kơt lah du ndơ khlay njêng soan mpet bah dih, nkre nsu\k nsôr ăp nău kan lơh chrai bah tâm trôm. Ta nkual [on lan rnoi mpôl đê|, khân păng rgum tâm ăp nău kan tơm kơt bah kơi aơ:

            Ngoăy lah, nde tâm ăp nkô| nău kăl e, neh ntu n’hanh nău rêh jêr jo\t bah [on lan rnoi mpôl đê| gay ndra ma nduih ntôn an Ngih dak he “tâm mưch rmot”, “lơh mbram”, mpet đă [on lan rnoi mpôl đê| ân “ntlơi chroh, ntlơi văn hoá rnoi nu^h he”gay nsu\k nsôr, têk klônh [on lan rnoi mpôl đê| [ư ru\ng răng.  Ăp bu rkeh hôm nde le\ tâm nău ka [ah tâm trong kơl [on lan rnoi mpôl đê|, chroh r[u\n, nkra nău lah phong…ta nkual [on lan rnoi mpôl đê| gay leng bonh, têk klônh ăp mpôl tih djơh [ư roh đăp mpăn rnă njrăng chính trị- đăp mpăn lam rêh jêng kon nu^h ta ntu\k.

            Bar lah, khân păng nde tâm [on lan rnoi mpôl đê| mô g^t wât ăp to\ng gay trêng nti chroh mô geh nău way, lôch nê têk klônh [on lan rnoi mpôl đê| t^ng chroh Tin lành Đề -ga; Dương Văn Minh, chroh Bà Cô Zợ…Ma nău nti chroh, ăp nu^h ndop tâm nkô| nău chính trị gay rdâng lơh tay gung trong tâm rnglăp rnoi nu^h bah Đảng n’hanh Ngih dak he. Na nê|, khân păng ns^ch đă [on lan rnoi mpôl đê| mô t^ng [ư deh đêt kon, mô râng ăp nău kan chính trị n’hanh ăp nău kan tă bah gưl n’gâng kan ta ntu\k an [ư…gay têk klônh [on lan luh nău mât uănh bah n’gâng kan, [ư roh nău dơi tam n’gâng kan tâm dâng. Trung tá Y Thu Êban, Groi kruanh jrô kan Rnă njrăng tâm trôm, công an n’gor Dak Lak an g^t:

            “Khân păng nde lah Ngih dak n’gâng kan ta n’gor dja tu\n jot rnoi nu^h, tu\n jot chroh r[u\n, mô an t^ng chroh, lôch nê ndra ma nduih ntôn n’gâng kan ta ntu\k, tih nău dơi kon nu^h, so\k le\ neh ntu, nsu\k nsôr [ư ru\ng răng. Khân păng do\ng địên thoại, si [u\t njoăl mô lah nkhêp geh plơ\ s^t khân rnăk wâl [on lan gay nsu\k nsôr nkoch trêng…

            Pe lah, khân păng njêng luh ăp “chroh r[u\n êng” an [on lan rnoi mpôl đê| kơt “Tin lành Đề -ga” ta Tây Nguyên; “Tin lành bah nu^h Mông” ta Tây Bắc, “Phật giáo bah nu^h Khmer” ta Tây Nam Bộ…Lôch nê, gay ma rgum, têk klônh [on lan rnoi mpôl đê| hăn t^ng chroh lôch nê nsu\k nsôr [on lan nking kol nău t^ng [ư trong kan, pháp luật, [ư roh đăp mpăn chính trị, rêh jêng kon nu^h ta ntu\k.

            Gay njrăng n’gang, rdâng lơh, nking nchăng geh nău tam nău kan dja, ăp nhih pah kan dơi kan ân r[ah g^t nău lư, nchroh năn ngăch nău mplư rlăm, trong nde tâm nău dơi dah ro\ng chroh r[u\n, gay [ư ru\ng răng; nkra du\t bah ngăn ăp nău tâm rkeh, “ntu\k duh hô” ntơm bah tâm dâng, nkra ăp nău krit jêr geh tât nău dơi, nău geh bah kônh wa, der bah geh nău ka [ah gay mpôl mh^k djơh bah tih nde choh chôl, nkoch nklă, nsu\k nsôr lơh chrai.

            N’hao dăng nkoch trêng, nt^m nti n’hao nău g^t êng bah cán bộ, đảng viên n’hanh [on lan mpeh nău dơi [on lan rnoi mpôl đê| t^ng pháp luật mpeh mplư rlăm, nde tâm nkô| nău dja rdâng lơh Việt Nam, gay njrăng, mô djăt t^ng mpôl mh^k djơh, mô geh phu\ng rlăng nde, dâk t^ng êng nău m^n, trong nchrăp bah Đảng, trong kơl pháp luật bah ngih dak mpeh [on lan rnoi mpôl đê|, chroh r[u\n.

            T^ng Trung tá Hoàng Thành Sơn, Groi kruanh công an nkuâl Cư Kuin, n’gor Dak Lak, gay geh ntu\k nsing nâp an rơh rdâng lơh dja, he ân rdâk njêng dơi “Ntu\k nsing nơm tâm [on lan” nâp dăng, tâm rgop n’hanh [on lan jêng du mpôl tâm rnglăp dăng, lơn lah tâm [on lan rnoi mpôl đê| geh chroh, r[o\ng trong an [on lan way gu\ rêh t^ng trong rêh ue\h, chroh ue\h:

            “Kônh wa djăt uănh phim rup nkoch trêng, djăt ăp mục sư nơm, lôch nê ăp nu^h nsing nơm tâm [on lan he, khân păng rblang an kônh wa g^t kloh lơn, lơn lah geh tât nău mplư rlăm trong nde bah ăp mpôl mh^k djơh, mpôl hên du\t n’hâm uănh khlay pah kan rgo\ jă êng, lơn lah đah nu^h nsing nơm tâm nkual [on lan rnoi mpôl đê|, ăp mục sư, ăp kruanh chroh tâm ăp ntu\k rgum r[u\n chi hội tin lành gay kan nsum đah n’gâng kan ta ntu\k tâm pah kan rgo\ jă nsum mpôl lam [on lan.

            Bah meng nê, he ân mât ue\h nău khlay kan [ư tơm bah gưl uỷ, n’gâng kan ta ntu\k, t^ng [ư jăp trong kơl hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h ma na nê| lah trong kơl [on lan rnoi mpôl đê|, chroh r[u\n; mô rlu rgâl ue\h, n’hao nău rêh drăp ndơ nuih n’hâm bah [on lan le\ rngôch ta ăp nkual bah neh dak.

            N’hanh khlay lor le\ bôk năp, [on lan rnoi mpôl đê| lah nu^h tơm khlay tâm rơh rdâng lơh [ư jêng roh chrai mpôl nde tâm nkô| nău chroh r[u\n gay nsu\k nsôr lơh chrai Đảng, Ngih dak ma trong nuih n’hâm nâp, njrăng lor ta năp nău mplư rlăm bah ăp bu êh, bu rkeh, nsrôih râng gay r[ah g^t nô nău, ơm ban saơ nu^h tih djơh gay ngăch kơl an n’gâng kan ta ntu\k rlăch ndăng, nking nchăng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương