Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2020

VOV4.M’nông: Ta năp nô nău nuh srê ji ndu\l djroh su\r châu Phi khuch tât tơm poăch su\r tăch tâm dak, Bộ Công Thương ho\ an [ư âk nău kan gay mât đăp mpăn tâm ban geh ndơ tăch rvăt, đăp mpăn ăp to\ng poăch su\r tăch. Ntơm bah kêng du\t năm 2019 tât a[aơ, rnoh khlay tăch poăch su\r ho\ ntơm hu\ch tay n’hanh ho\ geh trong r[o\ng hu\ch nklăp 10.000 tât 20.000đ/kg uănh t^ng ntil. Bộ Công thương ho\ rđău đă ăp Sở Công Thương t^ng groi uănh rnoh khlay, rgoh n’gơ pah pât rmeh bưm, rgum tơm ndơ gay đăp mpăn poăch su\r tăch rgâl, ăp doanh nghiệp, lơn lah doanh nghiệp râng bôk nău kan đăp mpăn ntu\k tăch rgâl geh trong nchrăp đăp mpăn to\ng ăp tơm ndơ tăch n’hanh mât rnoh khlay poăch su\r đăp mpăn bah năp n’hanh bah kơi Tết./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng