Pơk uănh mông nar djăt: 20/1/2021

    

            VOV4.Mnông-Ntoh ngơi ta năp rơh r[u\n mbơh ăp khay bâh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Trung Quốc 19/1, nu^h ntoh nău ngơi Hoa Xuân Oánh lah na nê| mô geh nău n’har ta ntrong tâm kơl Trung Quốc- Nga n’hanh aơ lah mpôl pah kan du\t khlăy ntop mât đăp mpăn le\ rngôch nău kan ta lam ntur neh. Nu^h kan ntoh ngơi kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih lah na nê|, năm 2021 du\t khlăy đah nău tâm boh kan bar dak rnôk ma bar ding geh rơh kahg^t 20 năm ký tâm ton dak dăch meng ueh, tâ rnglăp n’hanh tâm kơl. Bar ding ua\nh aơ mbra lah rơh nkhêp, ntrôl [ư t^ng an le\ rngôch ăp nău g^t m^n nsum đah nu^h leo kan bar ngih dak, ntrôl [ư t^ng nău tâm kơl bar ding ta le\ ntrong kan ngăn lah tâm kơl wa\ng sa tăch rgâl, njêng ănu kan tâm kơl ta ăp ntrong kan ngăn lah tâm kơl wa\ng sa tăch rgâl, njêng nău nsrôih an Trung Quốc- Nga geh nău ndâk nsơm wa\ng sa lam ntur neh, tâm ban kơt ntop mât đăp mpăn ntrong kan le\ rngôch.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

            

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương